Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              51. Porotalouden edistäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 21 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) ja maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luopumistuella edistettiin yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena oli myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää. Uusia luopumistukipäätöksiä voitiin tehdä vuoden 2018 loppuun asti, minkä jälkeen maatalouden varhaiseläkkeiden myöntäminen ei ole enää ollut mahdollista Euroopan unionissa.

Vuonna 2023 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista kolmesta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä (ajanjaksot 2007—2010, 2011—2014 ja 2015—2018) sekä aiempien vuosien luopumiseläkejärjestelmästä aiheutuvia menoja sekä niihin liittyviä sopimusten hoitokuluja.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2023

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa v. 2023 lopussa, arvio Keskimääräinen korvaus v. 2023, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke     4 333 253
Luopumistuki 2007—2010 2 467 4 298 14 360
Luopumistuki 2011—2014 2 067 3 277 454 576
Luopumistuki 2015—2018 626 849 356 911
Yhteensä 5 160 8 424 5 157  

Vuosina 2022 ja 2023 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

  2022
arvio
2023
arvio
     
Luopumiseläkkeet 16,26 14,30
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 0,23 0,10
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 7,09 4,67
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2015—2018 5,20 4,87
Hoitokulu1) 0,60 0,45
Yhteensä2) 29,38 24,40

1) Vuodelle 2023 hoitokulun perusteita ei ole vielä vahvistettu ja hoitokulun määrä perustuu Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen arvioon.

2) Lisäksi momentilla on käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -6 700
Yhteensä -6 700

2023 talousarvio 21 800 000
2022 talousarvio 28 500 000
2021 tilinpäätös 31 300 000