Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 925 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin. Momentille nettoutettavia tuloja vastaavia menoja on myös momentilla 29.80.20.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.

Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
  • — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
  • — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
  • — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

  • — Palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä. Tavoitetta tukee vuonna 2022 käynnistetty laaja hankekokonaisuus “Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen”. Hankekokonaisuus toteutetaan vuosien 2022—2025 aikana.
  • — Uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä kansantaloudessa ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä. Kansallismuseon laajennuksen ja uuden toimintamallin suunnittelua ja toteuttamista jatketaan.
  • — Museovirasto huolehtii monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi. Museovirasto osallistuu Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanosta ja muinaismuistolain uudistamisesta aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite/arvio
2023
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl 947 311 1 939 477 700 000 1 500 000
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl 266 255 310 846 310 000 345 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 495 486 421 845 600 000 600 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 3,15 3,13 2,16 2,16
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 5,78 6,08 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,83 3,79 3,79 3,8
Henkilötyövuodet 274 275 275 299

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 29 044 27 487 27 425
Bruttotulot 6 718 3 500 3 500
Nettomenot 22 326 23 987 23 925
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 722    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 388    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alvar Aallon arkkitehtuuria edustavan maailmanperintökohde-esityksen valmistelu 70
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -120
Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen -hanke -120
JTS-miljardin tuottavuussäästö -41
Matkustussäästö -63
Palkkausten tarkistukset 260
Toimistotilasäästö -48
Yhteensä -62

2023 talousarvio 23 925 000
2022 II lisätalousarvio 194 000
2022 talousarvio 23 987 000
2021 tilinpäätös 22 992 000