Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 427 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus on taiteen asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti. Viraston tehtävänä on edistää taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa, vahvistaa yhteiskunnan demokraattista ja tasa-arvoista kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla sekä seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia.

Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taiteilijoiden työtä ja erilaisten yhteisöjen toimintaa vuosittain. Virasto edistää taiteen ja taiteilijoiden asemaa sekä taiteen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta kehittämisohjelmilla ja muilla palveluilla.

Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää vertaisarviointiin perustuen apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Lisäksi viraston yhteydessä toimii Esittävän taiteen valtionosuuslautakunta, jonka tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtionosuuskelpoisuutta koskevista hakemuksista.

Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto. Sen tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä.

Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Edistää taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä.
  • — Vahvistaa demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteen:

  • —  Jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten toiminnan ja rakenteen uudistamisen valmistelua vuonna 2020 valmistuneen arvioinnin perusteella.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite/arvio
2023
tavoite/arvio
         
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 23 8811) 28 7771) 11 000 10 000
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 7 7951) 14 2271) 2 500 2 500
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 12 12,5 12 12
Tukimuotojen lukumäärä 19 191) 19 16
Toimielinten lukumäärä 24 24 23 22
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 74,32)/44,7 68,52)/46,8 802)/48 802)/503)
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 3,5 3,6 3,6

1) Sisältää koronaepidemian aikana käsitellyt hakemukset.

2) Sisältää määräaikaiset taiteenedistäjät, joiden palkkakulut on maksettu rahapelitoiminnan tuotoista (mom. 29.80.52).

3) Sisältää hankerahoituksella palkattuja määräaikaisia virkahenkilöitä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 65 801 4 276 4 434
Bruttotulot 22 11 7
Nettomenot 65 779 4 265 4 427
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 457    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 852    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arviointipalkkioiden maksaminen taidetoimikuntien jäsenille 100
ICT-asiantuntijan palkkaaminen 70
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Matkustussäästö -33
Palkkausten tarkistukset 81
Toimistotilasäästö -47
Yhteensä 162

2023 talousarvio 4 427 000
2022 II lisätalousarvio 45 000
2022 I lisätalousarvio 34 300 000
2022 talousarvio 4 265 000
2021 tilinpäätös 84 174 000