Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 658 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
  • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1190/2021).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) 222,0 224,5 227,5 225,5
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) 96 121 154 230
Digitaalisen aineiston verkkokäyttö (milj. käyntikertaa/v) 1,9 1,8 2,2 2,0
Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä (%) 72 78 75 80
         
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) 27 599 33 774 26 000 26 000
Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1 — max 5) 3,7 - >3,5 >3,5
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,6 >= 3,7 >= 3,7
Henkilötyövuodet 205 225 225 227

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 23 092 20 748 22 158
Bruttotulot 2 123 1 200 2 500
Nettomenot 20 969 19 548 19 658
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 804    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 770    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -55
Matkustussäästö -24
Palkkausten tarkistukset 216
Toimistotilasäästö -27
Yhteensä 110

2023 talousarvio 19 658 000
2022 II lisätalousarvio 120 000
2022 talousarvio 19 548 000
2021 tilinpäätös 19 935 000