Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 598 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 4 409 000
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia 5 189 000
Yhteensä 9 598 000

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 14 864 12 799 16 070
Bruttotulot 8 938 7 741 6 472
Nettomenot 5 926 5 058 9 598
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 981    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 276    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 229 8 011 5 972
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 420 8 514 6 476
— osuus yhteiskustannuksista 835 663 504
Kustannukset yhteensä 9 255 9 177 6 980
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 026 -1 166 -1 008
Kustannusvastaavuus, % 89 87 86
       
Hintatuki - - -
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 89 87 86

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiantuntijoiden palkkioiden korotus, ylioppilastutkintolautakunta 250
Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen digihankkeet, arviointikeskus 1 000
Koulutuksen arviointikeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen 300
Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta 2 200
Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta 810
JTS-miljardin tuottavuussäästö -54
Matkustussäästö -24
Palkkausten tarkistukset 58
Yhteensä 4 540

2023 talousarvio 9 598 000
2022 talousarvio 5 058 000
2021 tilinpäätös 5 222 000