Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT- ja digitalisaatiohankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Momentin 28.70.01 määrärahalla tuetaan erityisesti julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämää ohjausta ja kehittämistä. Määrärahalla luodaan edellytyksiä julkisen hallinnon digitalisaatiokehitykselle ja hyvälle tiedonhallinnalle, joiden avulla voidaan tehostaa ja parantaa julkisia palveluita. Ohjaus- ja kehittämistyössä huomioidaan mm. julkisen hallinnon strategian ja Suomen digitaalisen vision 2030 mukaiset tavoitteet ”Rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea”.

Vuonna 2023 jatketaan tiedonhallinnan ja yhteentoimivuuden ohjauksen perustehtäviä, joihin kuuluvat erityisesti julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ylläpito, yhteentoimivuuden linjausten ylläpito, tiedonhallinnan muutoksista annettavat lausunnot sekä tiedonhallinnan yhteistyöryhmät. Lisäksi varaudutaan mm. tiedon hyödyntämistä ja avaamista koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoon: tavoitteena on, että tiedon hyödyntämistä ja avaamista ohjataan ja koordinoidaan valtakunnallisesti sekä kehitetään tiedon hyödyntämistä mahdollistavaa lainsäädäntöä. Kansainvälinen yhteistyö edistää kehitystä tiedonhallinnan ja digitalisaation saralla. Kansallisesti yhteistyötä julkisen hallinnon sekä muiden sidosryhmien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen, mukaan lukien Digi arkeen -neuvottelukunnan sekä Teknologianeuvottelukunnan toiminnassa.

Digitaalisen henkilöllisyyden ohjelmassa valmistellaan ja toteutetaan eIDAS-asetuksen kansallista toimeenpanoa ja vastataan sääntelyn sekä vaadittujen ratkaisuiden laatimisesta. Digitaalisen lompakon kehittämisessä tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä parhaiden kokemusten jakamiseksi. Digitaalista luottamusinfrastruktuuria kehitetään myös yhteistyössä yksityisen sektorin kokeiluhankkeiden kanssa.

Määrärahalla jatketaan digitalisaation edistämisen toimenpiteitä niin kansalaisten kuin yritystenkin digitaalisen asioinnin tukemiseksi. Vuonna 2023 jatketaan myös ohjauksen perustehtävien kuten tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn sekä ict-menojen raportoinnin seurannan kehittämistä.

Valtioneuvoston periaatepäätöstä julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta toimeenpannaan Haukka-ohjelmassa. Kokonaisturvallisuuden viitekehyksessä suojataan kansalaisia, yhteisöjä ja yhteiskuntaa niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua tietoihin, palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan digitaalisessa toimintaympäristössä. Vuonna 2023 edistetään digiturvan yhteistoimintaa, kuntien ja hyvinvointialueiden digiturvaa sekä tietojärjestelmien ja digipalvelujen arviointia ja automaattista valvontaa.

Määrärahalla tuetaan valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisen palveluiden ja yhteisten tietojärjestelmien sekä turvallisuusviranomaisverkon palveluiden tieto- ja kyberturvallisuuden kehittämistä ja tason nostoa Valtorin tuottamissa palveluissa. Tämä tarkoittaa mm. TORI-palveluiden tietoturvatason nostoa, turvallisuusverkon kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä, salausteknologioiden parantamista sekä kasvavaa tarvetta vastaavien asiantuntijaresurssien hankintaa. Lisäksi määrärahalla tuetaan tietoturvan ja tietosuojan parantamista julkisen hallinnon kriittisillä alueilla mm. toteuttamalla vaatimuksenmukaisuuden arviointeja.

Momentin 28.70.40 määrärahalla turvataan viranomaisradioverkkoon perustuvan viranomaisviestintäpalvelun käyttö ja ylläpito sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun kehittäminen. Määrärahalla toteutetaan uuden viranomaisviestintäpalvelun kehittämishanketta, jossa korvataan nykyinen VIRVE-palvelu uudella viranomaisten aikakriittisen viestinnän mahdollistavalla laajakaistaisella viestintäpalveluratkaisulla. Uudella palvelulla mahdollistetaan mm. kuvien, videon ja tiedostojen jakaminen turvallisuusviranomaisten kesken eli käyttäjät saavat ajantasaisemman tilannekuvan toimintaansa. Määrärahaa käytetään myös viranomaisverkko Virven ja Virve 2:n varavoimaratkaisujen kovennuksiin ja ylläpitoon.

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 13 933 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen kehittämiseen, käyttöönottoihin ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin

6) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin

7) enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalinen henkilöllisyys 253
Digitaalinen identiteetti -3 000
Digitalisaation edistäminen -4 000
Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla (kyber) 500
Tietoturvapalveluiden tason korotus (kyber) 5 480
Yhteensä -767

2023 talousarvio 13 933 000
2022 II lisätalousarvio 28 815 000
2022 I lisätalousarvio -1 170 000
2022 talousarvio 14 700 000
2021 tilinpäätös 15 700 000

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon

2) enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän päivittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän päivittäminen 3 000 000
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 1 500 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 3 500 000
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot 600 000
Yhteensä 8 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Budjetointi- ja kehysjärjestelmä -4 000
Kieku-tietojärjestelmän päivittäminen -3 000
Yhteensä -7 000

2023 talousarvio 8 600 000
2022 talousarvio 15 600 000
2021 tilinpäätös 8 600 000

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta ja sen ohjauksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tiedonhallinnan, tietohallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten muutosten valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluun

3) valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen ja tilatietojärjestelmän kustannuksiin

4) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Selvitysosa:Määrärahaa voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, täytäntöönpanosta ja näiden ohjauksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa käytetään hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän tiedon- ja tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, uudistuksen kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien ja -infrastruktuurin muutosten toteuttamiseen ja hankintaan. Alueille valtionavustuksilla myönnettävä määräraha on luonteeltaan valtionavustuslain (688/2001) 5 §:ssä tarkoitettua erityistä valtionavustusta, joka myönnetään ja maksetaan hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluista aiheutuviin ICT-kustannuksiin. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän valtionrahoitus maksetaan HUS-sairaanhoitopiirille.

Lisäksi määrärahaa kohdistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valtakunnalliseen valmisteluun ja toimeenpanon tukeen sekä pelastustoimen kansalliseen ICT-toiminnan valmisteluun.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän ICT-kustannukset -74 000
Hyvinvointialueiden ja valtion yhteinen tilatietojärjestelmä -3 000
Pelastustoimen tietohallinnon ja tiedonhallinnon kehittäminen 2 800
Tasomuutos -96 000
Yhteensä -170 200

2023 talousarvio 5 100 000
2022 II lisätalousarvio 50 000 000
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio 175 300 000
2021 tilinpäätös 74 534 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP27 -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 6 950
CAP27 -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -6 700
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 495
Finlex-palvelun uudistaminen (siirto momentille 25.01.21) -1 763
HILDA hallinnonalojen virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 100
HILDA hallinnonalojen virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 25.01.21) -1 100
ILMO (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 059
ILMO (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -456
Käyttövaltuushallinnan uudistaminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 925
Käyttövaltuushallinnan uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 25.01.21) -825
Määrärahatason vähennys 0,7 hoitajamitoituksen rahoittamiseksi -8 200
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -4 750
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (siirto momentille 23.01.01) -3 790
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 418
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 418
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 500
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 000
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 2 203
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 403
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -1 350
Täytäntöönpanojärjestelmän ja sakkorekisterin uudistus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 1 700
Täytäntöönpanojärjestelmän ja sakkorekisterin uudistus (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -1 700
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentilta 28.20.01) 4 308
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentilta 28.70.23) 692
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentille 28.20.01) -3 909
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentille 28.70.23) -1 091
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) 2 400
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.40.03) -1 300
Virkku jatkokehitys (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 550
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 460
Uudelleenkohdennus -5 000
Tasomuutos -4 802
Yhteensä -25 797

2023 talousarvio 9 800 000
2022 II lisätalousarvio 23 056 000
2022 talousarvio 35 597 000
2021 tilinpäätös 25 931 000

23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 091 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hankkeen toteutuskustannuksiin

2) hankeaikaisiin jatkuviin ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksiin

3) enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanketta toteutetaan valtiovarainministeriössä ja Valtiokonttorissa. Valtiokonttorin osuus hankerahoituksesta sisältyy Valtiokonttorin toimintamenoihin momentilla 28.20.01.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentille 28.70.20) -692
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentilta 28.70.20) 1 091
Yhteensä 399

2023 talousarvio 1 091 000
2022 talousarvio 692 000
2021 tilinpäätös 2 617 000

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 21 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen, kehittämis- ja käyttöönottohankkeiden, varautumistoimenpiteiden sekä EU:n rahoittamien hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn määrärahan tavoitteena on turvata viranomaisradioverkkoon perustuvan viranomaisviestintäpalvelun käyttö ja ylläpito sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun kehittäminen. Uuden viranomaisviestintäpalvelun kehittämishanke on käynnistetty ja hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen Erillisverkot Oy.

Lisäksi momentilla myönnetyllä määrärahalla toteutetaan viranomaisverkon ja uuden viranomaisviestintäpalvelun varavoimaratkaisujen kovennukset ja ylläpito, joiden toteutuksesta vastaa Suomen Erillisverkot Oy.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen osallistuminen EURO QCI-hankkeeseen -2 400
Varavoimaratkaisut (kyber) 4 200
VIRVE 2.0 3 900
VIRVE 2.0 käyttöönotot 5 000
Yhteensä 10 700

2023 talousarvio 21 200 000
2022 II lisätalousarvio 2 000 000
2022 talousarvio 10 500 000
2021 tilinpäätös 8 100 000