Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 180 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholivalvonnan vuosimaksut on budjetoitu momentille 11.19.09.

Määrärahaan sisältyy 1 500 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon 11,3 10 10
Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista 33,8 <15 <15
Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut toteutunut osittain 100 100
Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista toteutunut 100 100
Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain <0 <0
Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain >0 >0
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % 41 50 50
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,3 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 79 147 73 112 83 126
Bruttotulot 11 834 11 330 13 946
Nettomenot 67 313 61 782 69 180
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 106    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 890    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 11 030 10 600 13 895
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 419 17 666 23 158
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 389 -7 066 -9 263
Kustannusvastaavuus, % 57 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 19 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 30 30
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastojen lupamenettelyn sujuvoittaminen 2 500
Aluehallintovirastojen toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen) 2 000
EU:n esteettömyysdirektiivin tehtävät 315
Hoitotakuuta koskevan HE:n vaikutukset 200
Lainsäädäntömuutosten lisämenot 630
Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueiden lisävirat 525
Rahanpesulain uudistus 210
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet 1 185
Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan -65
Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan (siirto momentilta 32.30.51) 130
JTS-miljardin tuottavuussäästö -191
Matkustussäästö -483
Palkkausten tarkistukset 1 018
Toimistotilasäästö -576
Yhteensä 7 398

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 69 180 000
2022 II lisätalousarvio 8 191 000
2022 talousarvio 61 782 000
2021 tilinpäätös 65 097 000