Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 389 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee päätöksentekoa palvelevaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan julkaisusarjassa. Asiantuntijatoimintaa ovat esimerkiksi tiedeyhteisöä palvelevat lausunnot ja alustukset sekä päätöksentekoa palvelevat lausunnot, kuulemiset, alustukset, työryhmäjäsenyydet ja muu politiikkavalmistelun tuki. Vuonna 2023 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 2,2 5,0 5,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 5 206 5 653 5 889
Bruttotulot 1 600 1 800 1 500
Nettomenot 3 606 3 853 4 389
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 447    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 691    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Datahuone 535
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Matkustussäästö -28
Palkkausten tarkistukset 53
Toimistotilasäästö -9
Yhteensä 536

2023 talousarvio 4 389 000
2022 II lisätalousarvio 279 000
2022 talousarvio 3 853 000
2021 tilinpäätös 3 850 000