Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

88. Senaatti-konsernin liikelaitoksetPDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-konsernin liikelaitoksille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet:

Senaatti-kiinteistöt

  • — Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.
  • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Edistää omalta osaltaan yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
  • — Varautuu omassa toiminnassaan poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriöihin sekä tukee asiakkaita toimitilojen varautumisen tason nostamisessa.
  • — Tuottaa ja ylläpitää valtion toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi.
  • — Toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin.

Puolustuskiinteistöt

  • — Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on tuottaa itse tai ostaa markkinoilta tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan Puolustusvoimien suorituskykyä kaikissa turvallisuustilanteissa annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti.
  • — Puolustuskiinteistöt edistää Puolustushallinnon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia tehokkaan toimitilarakenteen aikaansaamiseksi.
  • — Tuottaa ja ylläpitää Puolustusvoimien toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi. Osana Senaatti-konsernia Puolustuskiinteistöt mahdollistaa valtion toimitilakannan keskitetyn ja tehokkaan johtamisen.
  • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden järjestelmän kriisinsietokyky, huoltovarmuus ja energian omavaraisuus sekä taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Puolustuskiinteistöt tuottaa ympäristöpalveluita koko valtiokonsernille. Puolustuskiinteistöt edistää osana Senaatti-konsernia yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
2. Investoinnit

Senaatti-konsernin liikelaitosten investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2023 enintään 700 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 700 milj. euroa.

Investoinnit kohdistuvat pääosin valtion tehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen, sisäolosuhteita parantavaan, toimitilatehokkuutta kasvattavaan ja viranomaisten toimintaedellytykset turvaavaan rakentamiseen. Investointivaltuus ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-konsernin liikelaitokset oikeutetaan ottamaan vuoden 2023 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 500 milj. euroa.

4. Valtuudet

Valtio saa luopua täysin omistamansa Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden omistuksesta vastikkeetta siten, että valtiolle kuitenkin jää vähintään yhden (1) kappaleen sisältävä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (616/2021) määritelty erilajinen osakesarja. Maakuntien tilakeskus Oy:n luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet siirretään Senaatti-kiinteistöiltä valtiovarainministeriölle edelleen luovutettavaksi vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-konsernin liikelaitosten yhteenlasketuksi vuokrauksen (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 6 milj. euroa vuodelle 2023. Alustavan suunnitelman mukaan tulos muodostuu kokonaisuudessaan Senaatti-kiinteistöistä.

Vuonna 2023 Senaatti-konsernin liikelaitokset tulouttavat valtion talousarvioon yhteensä 48,8 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2022 voiton tuloutuksena. Vuoden 2023 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 13,5 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 0,3 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 500 milj. euroa.

Senaatti-konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisesta markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-konsernin ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Valtuusehdotus koskee Senaatti-kiinteistöjen 100 % omistuksessa olevan tytäryhtiö Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden hallinnansiirtoa ja edelleenluovutusta valtiolta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii hyvinvointialueesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1.1.2023 mennessä. Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31.12.2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista. Valtiolla on osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilajisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen. Maakuntien tilakeskus Oy:n oma pääoma per 31.12.2021 on noin 8,4 milj. euroa. Osakkeiden luovuttamisesta valtiolta päättää tarkemmin valtioneuvosto.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2023 (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 560
Puolustuskiinteistöt 140
Yhteensä 700

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  Senaatti-kiinteistöt Puolustuskiinteistöt
  2022
TA
2023
TAE
2022
TA
2023
TAE
         
Liikevaihto, milj. euroa 544 583 299 328
— Suora vuokraus 415 448 251 274
— Edelleenvuokraus 104 108 5 7
— Palvelut 25 28 44 47
Liiketoiminnan muut tuotot 37 40 - -
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. euroa 169 185 89 96
— % liikevaihdosta 31 32 30 29
Poistot (sis. arvonalentumiset) 148 162 83 91
Liikevoitto, milj. euroa 39 40 6 5
— % liikevaihdosta 7 7 2 2
Tilikauden tulos, milj. euroa 30 24 3 -
— % liikevaihdosta 6 4 1 -
Taseen loppusumma 5 101 5 428 1 304 1 354
Kiinteistöjen myynnit, kauppahinnat, milj. euroa 17 18 - -
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. euroa 35 35 - -
Investoinnit, milj. euroa 560 560 140 140
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,0 0,9 0,6 0,4
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat 0,2 0,0 0,4 0,0
Omavaraisuusaste, % 58 54 61 59
Henkilöstömäärä 550 565 705 715

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 0,8 0,5 0,3
13.01.04 Korot valtion lainoista 3,7 2,8 2,0
13.05.01 Voiton tuloutus 35 35 35
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 18,3 16,0 11,5
Yhteensä 57,8 54,3 48,8

2023 talousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös