Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Metallirahamenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on varmistaa tulevien sukupolvien taloudelliset valinnan mahdollisuudet hyvinvoivassa yhteiskunnassa rakentamalla taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää Suomea ja Euroopan unionia.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty valtiovarainministeriön hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategiset tehtävät
  • — Huolehdimme julkisen talouden vakaudesta ja rakennamme julkista hallintoa entistä tehokkaammaksi, vaikuttavammaksi ja uudistumiskykyisemmäksi
  • — Rakennamme edellytyksiä kestävälle talouskasvulle
  • — Rakennamme ihmislähtöistä digitalisaatiota ja tiedon parempaa hyödyntämistä yhteiskunnassa
  • — Luomme pelisääntöjä, jotka pitävät yllä luottamusta rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä, HAUS kehittämiskeskus Oy:tä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 979 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Määrärahasta on varattu 120 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumisohjelmaa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy 120 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarin 2 tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisen toimenpiteeseen.

Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 3 4 4
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 35 850 36 866 35 979
Bruttotulot 345 1 000 1 000
Nettomenot 35 505 35 866 34 979
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 304    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 623    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 125
Julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen (Hankinta-Suomi) (2022 rahoitus) -1 000
Lisäohjausresurssit digitaalisen turvallisuuden kehittämisen ohjaamiseen (kyber) 180
Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla - TITUKRI (2022 rahoitus) -360
JTS-miljardin tuottavuussäästö -267
Matkustussäästö -244
Palkkausten tarkistukset 679
Yhteensä -887

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 34 979 000
2022 II lisätalousarvio 454 000
2022 talousarvio 35 866 000
2021 tilinpäätös 33 824 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen

4) valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut sekä valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat menot.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Gasgrid Finland Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy ja DigiFinland Oy. Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain 2 §:n mukaan etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan asian ratkaisee valtiovarainministeriö sen ministeriön esityksestä, jonka hallinnonalan tehtävien hoitamiseen etuosto-oikeuden kohteena oleva kiinteistö liittyy.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kiinteistöstrategian toteuttaminen 145 000
Omistajaohjauksen menot 200 000
Yhteensä 345 000

Momentin määrärahalaji on muutettu.


2023 talousarvio 345 000
2022 II lisätalousarvio 5 920 000
2022 talousarvio 345 000
2021 tilinpäätös 1 845 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 306 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.


2023 talousarvio 3 306 000
2022 II lisätalousarvio -45 000
2022 talousarvio 3 306 000
2021 tilinpäätös 871 000

25. Metallirahamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 460 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä sekä edellä mainittuihin liittyvistä tarkastuksista ja laadunvarmistustoimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 150 000 euroa juhla- ja erikoisrahojen suunnitteluun liittyvien menojen maksamiseen.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja myynnistä sekä palautuneiden metallirahojen metalliseosten myynnistä kertyvät tulot.

Selvitysosa:

Menot ja tulot (euroa)

   
Bruttomenot  
Metallirahojen takaisinlunastusmenot 6 800 000
Bruttotulot  
Käyttörahat liikkeellelasku (nettotuotto) 455 000
Keräilyrahatoiminta(nettotuotto) 885 000
Nettomenot 5 460 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 1 060
Yhteensä 1 060

2023 talousarvio 5 460 000
2022 talousarvio 4 400 000
2021 tilinpäätös 7 414 861

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 155 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 227
Yhteensä 1 227

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 155 000 000
2022 talousarvio 153 773 000
2021 tilinpäätös 146 826 095

50. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa valtionavustuksen myöntämiseen työkyvyn tutkimus- ja kehittämishankkeiden menoihin (RRF pilari3).

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hankkeessa tuotetaan uutta tieteellistä tutkimus- ja tilastotietoa julkisen alan työkykyriskeistä ja niiden vaikuttavuudesta ja kehitetään uusia yhteistyömuotoja, verkostoja ja digitaalisia palveluja työkyvyn johtamiseen ja työurapalveluihin julkisen sektorin työpaikkojen, esihenkilöiden ja yksittäisten työntekijöiden käyttöön. Näillä toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä, mikä lisää työkykyisen työvoiman saatavuutta ja työn tuotta­vuutta ja vähentää työkykyongelmista aiheutuvia kustannuksia. Tavoitteena on myös edistää työpaikkojen kykyä vastata työelämän ja yhteiskunnan muutokseen, pi­dentää työuria sekä lisätä kriittisten alojen vetovoimaisuutta.

Valtiovarainministeriö tekee valtionavustuspäätöksen Kevalle annettavaa valtionavustusta koskien. Avustus voi kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyden määrän. Myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hanke on kolmevuotinen ja ajoittuu vuosille 2022—2024. Hankkeen kokonaismenojen arvioidaan olevan 4,5 milj. euroa.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 1 500 000
2022 talousarvio 1 500 000

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen valtion jäsenmaksuun Nordic Institute for Interoperability Solutions -yhdistyksessä (NIIS) sekä International Council for IT in Government Administration -järjestössä (ICA).

Selvitysosa:Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) on voittoa tavoittelematon yksityisoikeudellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Viro. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomi ja Viro, jotka molemmat ovat ottaneet käyttöön Viron kehittämän X-Road -pohjaisen ICT-palvelun, Suomessa nimellä Palveluväylä. Yhdistys hallinnoi ja kehittää tätä X-Road -komponenttia. International Council for IT in Government Administration (ICA) on Belgiaan rekisteröity voittoa tavoittelematon globaali järjestö, jossa noin 20 jäsenmaan ylimmät tietohallintojohtajat ja tietohallinnon asiantuntijat jakavat hyviä käytäntöjä ja kokemuksia digitaalisen teknologian hyödyntämisestä julkisessa hallinnossa.


2023 talousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 1 000 000
2021 tilinpäätös 1 000 000

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

Selvitysosa:Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 25.5.2016 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saamat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista vuonna 2023 on 2,32 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksatusaikataulujen tarkentuminen -60
Yhteensä -60

2023 talousarvio 2 320 000
2022 talousarvio 2 380 000
2021 tilinpäätös 10 450 000