Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
              22. Vapaaehtoinen paluu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 021 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 3 800 000 euroa maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuuteen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Sisäministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta ja edustaa maahanmuuttoasioissa Suomea Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sisäministeriö yhteensovittaa maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa hallinnonalojen välillä. Työvoiman maahanmuuton ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen ja kansalaisuuteen liittyviä asioita. Maahanmuuttoviraston organisaatioon kuuluvat myös Helsingin, Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskukset. Helsingin ja Joutsenon keskusten yhteydessä toimivat ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt. Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä toimii lisäksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Virasto vastaa valtion vastaanottokeskuksissa majoittuneiden turvapaikanhakijoiden vastaanoton, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköiden ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän käytännön toiminnasta, ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Lisäksi Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta.

Momentin määrärahasta 3 800 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuus edistää elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta työllisyys- ja työmarkkinat (RRF pilari3).

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilöstömenot 54 453 62 715 64 611
Toimitilamenot 11 546 13 802 10 030
ICT-menot 10 657 19 552 7 241
Muut menot 9 770 14 952 26 747
Tulot -32 775 -29 673 -31 554
Yhteensä 53 651 81 348 77 075

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Tuotokset      
Ratkaistut asiat 155 149 170 346 174 328
Panokset      
Toimintamenot (1 000 euroa) Maahanmuuttovirasto ml. valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt 53 651 65 367 65 021
Henkilötyövuodet      
Maahanmuuttovirasto ml. valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt 1 010 1 142 1 142
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— oleskelulupa, EU-rek, kansalaisuus, maastapoistamiset/htv 314 350 375
— turvapaikkapäätökset / htv 22 23 23
— kansalaisuushakemuspäätökset / htv 246 249 269
— taloudellisuus (nettomenot euroa/päätös) 454 450 450
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 73 75 78

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2021—2023

  2021 toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2022
ennuste
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2023
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Oleskelulupa-asiat yhteensä, joista keskeisimmät 122 400 118 154 122 251 128 679 151 155 131 155
— työperusteiset1) oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 28 197 27 842 28 163 30 322 34 821 30 905
— opiskelijoiden oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 9 923 9 479 9 911 10 323 12 254 10 522
— perhesideperusteiset oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 26 168 23 880 26 136 26 007 32 316 26 508
— muut asiat2) 58 112 56 953 58 041 62 027 71 764 63 220
Turvapaikkahakemukset 2 545 4 086 7 100 5 112 6 000 4 920
Tilapäinen suojelu - - 48 000 48 000 30 000 30 000
Muu kansainvälinen suojelu 2 343 2 300 2 373 1 670 2 372 1 929
Maasta poistaminen 4 143 5 256 4 143 5 839 4 143 5 897
Kansalaisuusasiat 17 761 10 024 15 769 13 716 15 819 14 792
Passit ja matkustusasiakirjat 16 057 15 329 25 926 15 329 25 926 15 636
Yhteensä 165 249 155 149 225 562 218 345 235 415 204 329

1) Mm. elinkeinon harjoittaminen, osaratkaisua edellyttävä työnteko, tieteellinen tutkimus, harjoittelija, urheilu ja valmentaminen, erityisasiantuntija, muu työnteko, kausityö, start up-yrittäjä.

2) Mm. EU-oleskeluoikeus, ihmiskaupan uhreille myönnettävä harkinta-aika, oleskelutodistukset ja -ilmoitukset, pysyvät oleskeluluvat, voimassa olevaa lupaa koskevat asiat.

Käsittelylle asetetussa tavoiteajassa ratkaistut hakemukset

  2021
Tavoite
(vrk)
2021
Ratkaistu
tavoiteajassa
(%)
2022
Tavoite
(vrk)
2022
Ratkaistu
tavoiteajassa
(%)
2023
Tavoite
(vrk)
2023
Ratkaistu
tavoiteajassa (%)
             
— 1. työntekijän oleskelulupa, (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 901) 79 601) 100 30 100
josta käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa 45 80 30 100 15 100
— 1. opiskelijan oleskelulupa 90 99 60 100 30 100
Kansainvälinen suojelu1) 1801) 40 1801) 100 1801) 100
Kansalaisuus 365 54 365 100 365 100

1) Lakisääteinen

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto ml. valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet 1 010 1 142 1 142
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,1 7,1 7,1
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 86 426 95 040 96 575
Bruttotulot 32 775 29 673 31 554
Nettomenot 53 651 65 367 65 021
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 943    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 114    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
ennuste
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 27 397 27 368 27 637
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 003 14 700 15 000
— osuus yhteiskustannuksista 23 579 22 000 20 500
Kustannukset yhteensä 37 582 36 700 35 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 185 -9 332 -7 863
Kustannusvastaavuus, % 73 75 78

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU tietojärjestelmien yhteentoimivuus (interoperability -hanke, IO) ml. SIS recast 2 645
Helsingin säilöönottoyksikön korvaava yksikkö 3 110
Henkilöstöresurssit -1 750
Henkilötunnusten uudistaminen (HETU-hanke) 300
Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi (RRF pilari3) -4 035
Muukalaispassien ja matkustusasiakirjojen siirtäminen UMA-järjestelmään -hanke, kertaerän poistuminen -210
Pakolaiskiintiö 1 050 henkilön tasoon -423
Pikakaistan toimeenpano, kertaerän poistuminen -1 000
Pääkaupunkiseudun säilöhankkeen siirtyminen -3 100
Pääkaupunkiseudun säilöhankkeen siirtyminen, erotus -10
Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset 1 009
Siirto momentille 26.30.03 -250
Toiminnan turvaaminen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen, kertaerän poistuminen -2 000
Työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten ruuhkan purku sekä automaatiokehitys, kertaerän poistuminen -2 250
Ukrainasta pakenevien vaikutukset Migrin resursseihin (maahanmuuttokokonaisuus) 6 142
UMA-järjestelmän pien- ja jatkokehitys 1 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -168
Matkustussäästö -117
Palkkausten tarkistukset 800
Toimistotilasäästö -39
Yhteensä -346

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 65 021 000
2022 II lisätalousarvio 9 394 000
2022 talousarvio 65 367 000
2021 tilinpäätös 70 822 000