Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 303 023 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin

3) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön palkkamenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat, kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.

Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Henkilöstömenot 185 482 188 000 195 000
Toimitilamenot 31 000 41 000 46 000
ICT-menot 23 500 34 000 37 000
Muut menot 49 440 42 000 50 000
Tulot -8 388 -12 000 -9 500
Yhteensä 281 034 293 000 318 500

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön ja siirtyviksi arvioidut määrärahat.

Sisäministeriön asettamat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet

Rajavartiolaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

1. Rajavartiolaitos varmistaa ja edistää henkilöstön ja asiakkaiden yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua kaikissa tilanteissa perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Keskeisenä painopisteenä on erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeiden huomioiminen toiminnassa.

2. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi hiilijalanjälki pienenee 50 % vuoteen 2027 mennessä (v. 2018 tasosta).

3. Hyvinvoivan henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön (mm. digitaalisuus) ja konsernistrategian toimeenpanon edellyttämiä vaatimuksia.

Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

Rajaturvallisuus

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Rajaturvallisuus (1—5) 4,1 3,8 3,8
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,7 3,4 3,4
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 2,9 3,2 3,7
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 3,9 3,8
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,3 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 3,8 2,8 2,1
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,3 5,0 4,4
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 2,5 3,7 3,7
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 3,3 3,2 2,9
Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu 5,0 3,1 2,9
Partiointi (h) 338 517 260 530 259 285
Tekninen valvonta (h) 4 293 681 4 500 000 4 500 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 2,0 4,0 4,0
Pääsyn epääminen (hlöä) 683 646 1020
Valtionrajarikos (kpl) 219 140 140
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 91 84 79
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) 1 677 532 467
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 273,3 256,6 256,4
Henkilötyövuodet 2 627 2 567 2 585
Tuottavuus (ind) 88 90 82
Taloudellisuus (ind) 79 85 80
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

Turvallisuus merialueilla

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Turvallisuus merialueilla (1—5) 4,2 4,6 4,6
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,7 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 338 1 443 1 443
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,3 3,3 3,3
Turvallisuus merialueilla      
Kustannukset (milj. euroa) 13,2 13,8 13,9
Henkilötyövuodet 127 138 140
Tuottavuus (ind) 141 105 103
Taloudellisuus (ind) 127 99 100
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) 3,9 3,8 3,8
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 3,9 3,9
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,6 3,7 3,7
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 16,8 16,7 18,8
Henkilötyövuodet 162 167 189
Tuottavuus (ind) 139 162 169
Taloudellisuus (ind) 125 154 164
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 916 2 900 2 950
Sairauspoissaolot (pv/htv) 6,4 6,8 6,8
Työilmapiiri (1—5) 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 289 422 286 752 312 523
Bruttotulot 8 388 12 000 9 500
Nettomenot 281 034 274 752 303 023
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 33 767    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 37 766    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 5 029 5 730 4 000
— EU:lta saatava rahoitus 70 400 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 45 50 50
Tuotot yhteensä 5 144 6 180 4 550
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 7 455 9 088 6 594
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -2 311 -2 908 -2 044
Omarahoitusosuus, % 31 32 31

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot 420
Immolan, Ivalon ja Onttolan vuokrakustannusten nousu 970
Interoperability hanke 450
Kyberkyvykkyys (kyber) 1 700
Operatiivisen suorituskyvyn turvaaminen -7 000
Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) 1 000
Rajavartijamäärän turvaaminen 1 825
Siirto momentille 26.30.03 -1 250
Toimitilaturvallisuuden parantaminen -2 400
Valmiuspaketti 30 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -637
Matkustussäästö -632
Palkkausten tarkistukset 3 825
Yhteensä 28 271

2023 talousarvio 303 023 000
2022 II lisätalousarvio 25 169 000
2022 I lisätalousarvio 1 485 000
2022 talousarvio 274 752 000
2021 tilinpäätös 285 033 000