Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 240 632 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2023 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 118 110 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 46 45 47
— Naiset 55 55 56
— Miehet 45 45 46
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin, % 19 20 17
— Naiset 10 12 9
— Miehet 20 21 18
Valvotun koevapauden kautta vapautuneet, % vapautuneista 25 24 30
— Naiset 34 34 35
— Miehet 24 23 28
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 81 80 82
— Naiset 75 76 78
— Miehet 82 81 83
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 86 84 84
— Naiset 89 88 88
— Miehet 85 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,3 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 11,8 11,9 12,6
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 72 530 68 530 65 100
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 7 760 7 650 7 250

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 246 832 239 501 246 132
Bruttotulot 8 822 5 850 5 500
Nettomenot 238 010 233 651 240 632
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 513    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 26 567    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 237 842 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 790 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 4 520 3 170 3 000
— muut tuotot 878 1 000 600
Tuotot yhteensä 5 398 4 170 3 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 329 8 670 9 270
— osuus yhteiskustannuksista 8 008 9 140 8 220
Kustannukset yhteensä 19 337 17 810 17 490
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 939 -13 640 -13 890
Kustannusvastaavuus, % 28 23 21

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Vuodesta 2022 lukien sisältää vain työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -1 276
Hoitotakuun tiukentuminen 300
Lähestymiskiellon tehostaminen 171
Oikeudenhoidon turvaaminen: toimitilavuokrien indeksikorotukset 1 339
Oikeudenhoidon turvaaminen: Valtorin palvelumaksujen kasvu 1 018
Pohjois-Suomen uudet vankilat 6 600
Vankiloiden turvatekniikan uusiminen -2 900
JTS-miljardin tuottavuussäästö -453
Matkustussäästö -547
Palkkausten tarkistukset 2 865
Toimistotilasäästö -136
Yhteensä 6 981

2023 talousarvio 240 632 000
2022 II lisätalousarvio 5 102 000
2022 talousarvio 233 651 000
2021 tilinpäätös 248 064 000