Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenvertaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankien määrä pysyi v. 2021 edelleen ennakoitua matalampana. Vapaudesta saapuneiden vankien määrä laski noin neljänneksellä. Syynä näihin olivat koronapandemian vuoksi tehdyt lyhyiden vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon aloittamisen rajoitukset. Vuonna 2022 ja 2023 vankiluvun ennakoidaan palaavan koronaa edeltäneelle nousevalle suunnalle, mitä vahvistaa täytäntöönpanon rajoitusten takia siirtyneiden vankeusrangaistusten täytäntöönpano. Pidemmällä aikajänteellä vankiluvun ennakoidaan nousevan siten, että v. 2023 vankeja olisi n. 3 500. Myös yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä ennakoidaan hieman nousevan v. 2023.

Toiminnan laajuus

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Vankeja keskimäärin 2 809 3 100 3 100
Vapaudesta vankilaan tulleet 4 294 6 000 6 000
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 174 3 220 3 400
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 665 3 700 4 000
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 222 7 150 7 200

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitossijoituksia. Valvotussa koevapaudessa arvioidaan v. 2023 olevan päivittäin keskimäärin 250 vankia. Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen yhteistyötä lisätään ehdonalaisesti vapautuvien kohdalla. Vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden kohdalla arvioidaan uusimisriski ennen vapautumista ja samalla suunnitellaan riittävät tukitoimet ehdonalaiseen vapauteen.

Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Laajennetaan ja vakiinnutetaan sosiaalihuolto-, mielenterveys-, päihde- sekä työvoima- ja koulutuspalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön aloittaminen jo seuraamuksen aloitusvaiheeseen viranomaispalvelujen yhteensovittamiseksi. Käynnistetään yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa sote-palvelujen osalta ja tarkennetaan yhteistyötä kuntien kanssa koulutuksen ja työvoimapalvelujen osalta. Lisätään yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat voivat täyttää oppivelvollisuutensa seuraamuksen aikana. Yhteistyötä Vankiterveydenhuollon kanssa tehdään vankien mielenterveyden hoitojatkumoiden turvaamisessa, väkivallan riskiarvioinnissa sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työkyvyn tuen palveluihin ohjaamisessa.

Sakkovankien sijoittamista ulkopuoliseen kuntoutukseen jatketaan. Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävän väkivaltatyön osaamista sekä seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneiden rikosseuraamusasiakkaiden kuntouttavaa toimintaa lisätään. Selkeytetään Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävän sosiaalityön asemaa yhteiskunnan palvelukokonaisuudessa ja kehitetään Rikosseuraamuslaitoksen sosiaalityötä, sen näkyvyyttä sekä yhteyttä hyvinvointialueiden sosiaalityön kehittämiseen. Nuorille vangeille ja naisvangeille kohdennettuja palveluita ja tukitoimia kehitetään uusilla heille suunnatuilla osastoilla.

Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaisen ja lainmukaisen kohtelun toteutumista parannetaan tehostamalla Rikosseuraamuslaitoksen normiohjausta ja lisäämällä henkilökunnan koulutusta. Tavoitteen toteutumista edistetään myös säännöllisellä tarkastustoiminnalla ja yksiköiden omavalvontamenetelmällä. Jatketaan rikosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Henkilöstön työturvallisuutta parannetaan maalittamista ehkäisemällä ja yksintyöskentelyyn liittyviä riskejä vähentämällä. Tavoitteena on lisätä täytäntöönpanon turvallisuutta ja ehkäistä järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia vankiloissa. Vahvistetaan järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumisen tukitoimenpiteitä yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa ja kehitetään palveluohjausta yhteiskunnan normaalipalvelujen piiriin. Kehitetään toimintoja, joilla voidaan tunnistaa rikosseuraamusasiakkaiden radikalisoituminen sekä kohdentaa toimia tällaisiin henkilöihin.

Seurataan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksen tavoitteiden toteutumista ja aloitetaan rikosseuraamuskeskusten organisaation ja johtamisen uudistaminen. Jatketaan tuottavuutta parantavien työ- ja toimintaprosessien sekä toimitilaverkoston kehittämistä ja suunnittelua. Virka- ja tehtävärakenteen muutoksia jatketaan strategisen henkilöstösuunnitelman pohjalta. Tehtävien sisältöjen ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisia ydintehtäviä. Vuonna 2022 käyttöönotettua asiakastietojärjestelmää (Roti) jatkokehitetään.

Tietoja henkilöstöstä

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 569 2 626 2 565
VMBaro johtajuusindeksi 3,19 3,35 3,40
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 15,5 13,9 13,7

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 240 632 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2023 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 118 110 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 46 45 47
— Naiset 55 55 56
— Miehet 45 45 46
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin, % 19 20 17
— Naiset 10 12 9
— Miehet 20 21 18
Valvotun koevapauden kautta vapautuneet, % vapautuneista 25 24 30
— Naiset 34 34 35
— Miehet 24 23 28
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 81 80 82
— Naiset 75 76 78
— Miehet 82 81 83
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 86 84 84
— Naiset 89 88 88
— Miehet 85 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,3 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 11,8 11,9 12,6
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 72 530 68 530 65 100
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 7 760 7 650 7 250

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 246 832 239 501 246 132
Bruttotulot 8 822 5 850 5 500
Nettomenot 238 010 233 651 240 632
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 513    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 26 567    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 237 842 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 790 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 4 520 3 170 3 000
— muut tuotot 878 1 000 600
Tuotot yhteensä 5 398 4 170 3 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 329 8 670 9 270
— osuus yhteiskustannuksista 8 008 9 140 8 220
Kustannukset yhteensä 19 337 17 810 17 490
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 939 -13 640 -13 890
Kustannusvastaavuus, % 28 23 21

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Vuodesta 2022 lukien sisältää vain työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -1 276
Hoitotakuun tiukentuminen 300
Lähestymiskiellon tehostaminen 171
Oikeudenhoidon turvaaminen: toimitilavuokrien indeksikorotukset 1 339
Oikeudenhoidon turvaaminen: Valtorin palvelumaksujen kasvu 1 018
Pohjois-Suomen uudet vankilat 6 600
Vankiloiden turvatekniikan uusiminen -2 900
JTS-miljardin tuottavuussäästö -453
Matkustussäästö -547
Palkkausten tarkistukset 2 865
Toimistotilasäästö -136
Yhteensä 6 981

2023 talousarvio 240 632 000
2022 II lisätalousarvio 5 102 000
2022 talousarvio 233 651 000
2021 tilinpäätös 248 064 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa.

Määrärahaa saa käyttää valtion, kunnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen rakentamis-, korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden ylläpitämiseen. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteissa tehtävää työtä voidaan myös opinnollistaa. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää avolaitosvankeja.


2023 talousarvio 4 700 000
2022 talousarvio 4 700 000
2021 tilinpäätös 4 700 000