Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 84 377 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 48 000 asiaa (41 681 asiaa v. 2021 ja arvio 47 400 asiaa v. 2022). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2023 (13 päivää v. 2021 ja 11 päivää v. 2022). Oikeusaputoimistoihin v. 2021 saapuneista asioista 86 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 14 % rikosasioita.

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2023.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 900 asiaa (5 694 asiaa v. 2021 ja arvio 6 900 asiaa v. 2022).

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023:

Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Oikeusapu      
Käsitellyt asiat, kpl 43 957 47 500 48 000
Chat ja oikeusapuohjaus, kpl 11 467 12 300 13 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 23 975 24 000 24 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 151 153 153
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 382 400 400
Talous- ja velkaneuvonta      
Käsitellyt asiat, kpl 22 144 36 000 37 000
Taloudellisuus (euroa/asia) 229 329 300
Tuottavuus (asia/htv) 238 181 190

Yleinen edunvalvonta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 43 165 44 400 45 300
— edunvalvontatoimisto 39 025 40 300 41 200
— edunvalvonta ostopalveluna 4 140 4 100 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 784 810 810
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 66 66 66

Kuluttajariitalautakunta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 6 672 6 500 6 500
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 391 330 330
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 194 200 200
Kokonaiskäsittelyaika, kk 13,9 13,0 12,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 83 280 87 244 88 277
Bruttotulot 3 712 3 900 3 900
Nettomenot 79 568 83 344 84 377
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 753    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 699    

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 30 144 000 euroa momentille 12.25.15.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -581
Koronaviruspandemiasta aiheutunut maksutulojen väheneminen -500
Kuluttajariitalautakunnan asiamäärän kasvu 260
Lähestymiskiellon tehostaminen 30
Oikeudenhoidon turvaaminen 736
Oikeusaputoimistojen htv-sidonnainen lisämäärärahatarve (maahanmuuttokokonaisuus) 240
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 225
JTS-miljardin tuottavuussäästö -179
Matkustussäästö -283
Palkkausten tarkistukset 1 211
Toimistotilasäästö -126
Yhteensä 1 033

2023 talousarvio 84 377 000
2022 II lisätalousarvio 1 082 000
2022 talousarvio 83 344 000
2021 tilinpäätös 83 514 000