Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 782 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintopäätöksistä tehdyt valitukset ylimpänä oikeusasteena. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä. Muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksiin edellyttää säännön mukaan valituslupaa. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintotuomioistuinten lainkäyttöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston päätöksistä tehdyt valitukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi huomattavasti. Turvapaikka- ja muiden ulkomaalaisasioiden määrän arvioidaan edelleen pysyvän vuoden 2015 tasoa selvästi korkeampana.

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 5 081 4 000 4 700
— Ulkomaalaisasiat 2 037 1 500 2 000
— Muut asiat 3 044 2 500 2 700
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 8,1 7,0 7,0
— Ulkomaalaisasiat 7,4 6,0 6,0
— Muut asiat 8,5 8,0 8,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 482 2 500 2 500
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 41 43 43

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 900 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 13 511 13 072 14 794
Bruttotulot 12 20 12
Nettomenot 13 499 13 052 14 782
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 248    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 229    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -34
Oikeudenhoidon turvaaminen 73
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -200
Toimitilojen peruskorjaus ja tilatehokkuuden parantaminen 650
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen 83
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen (maahanmuuttokokonaisuus) 1 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -26
Matkustussäästö -11
Palkkausten tarkistukset 214
Toimistotilasäästö -19
Yhteensä 1 730

2023 talousarvio 14 782 000
2022 II lisätalousarvio 1 154 000
2022 talousarvio 13 052 000
2021 tilinpäätös 13 481 000