Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 168 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon Oikeusrekisterikeskuksen oman työn kustannuksista muodostuvat ICT-palvelumaksut ja rekisterinpitoviranomaisena tehtyjen tietoluovutuspäätösten nojalla annettujen massapoimintatietojen kustannusten perusteella saadut tulot.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus toimii myös hallinnonalan IT-hankintojen hankintayksikkönä ja on oma kirjanpitoyksikkönsä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 15 105 17 838 22 447
Bruttotulot 7 419 8 050 12 279
Nettomenot 7 686 9 788 10 168
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 506    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 612    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -373
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -50
Interoperability-hanke 164
Liiketoimintakieltojen välittäminen kaupparekisterien yhteenliittymään 170
Oikeudenhoidon turvaaminen 128
Oikeudenhoidon turvaaminen: Sähköisen asioinnin ja digitaalisen palvelun kehittäminen 250
Rajsa-täytäntöönpanojärjestelmän siltarahoitus 194
Sakkorangaistusten ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 700
Sakkorangaistusten ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 700
Seuraamusmaksujen määrän kasvu -44
Sormenjälkitunnisteiden vaihtaminen kolmansien maiden rikosrekisterien välillä (ECRIS-TCN) -146
JTS-miljardin tuottavuussäästö -19
Palkkausten tarkistukset 116
Toimistotilasäästö -10
Yhteensä 380

2023 talousarvio 10 168 000
2022 II lisätalousarvio 330 000
2022 talousarvio 9 788 000
2021 tilinpäätös 8 792 000