Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 284 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja ja rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkintoja varten

2) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan asianajajayhdistykselle maksettavien siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta. Osittaisuudistuksen täytäntöönpanon vaikutuksia on lisäksi momentille 25.01.03 sekä valtiovarainministeriön pääluokassa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 23 852 25 923 24 384
Bruttotulot 1 557 1 100 1 100
Nettomenot 22 295 24 823 23 284
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 221    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 743    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 22 584 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoimuusrekisteri; henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset (HO 2019) (siirto momentille 21.40.01) -100
Avustustoiminnan vaikutusten arviointi -75
Euroopan patenttituomioistuimen jäsenmaksu (siirto momentilta 25.10.03) 200
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentilta 25.01.21) 88
Hallitusohjelman tehokkaan toteuttamisen sekä valtioneuvoston lainvalmistelun laadun ja jatkuvuuden varmistaminen -1 000
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -141
Hyvinvointialuealoitejärjestelmän toteuttaminen -200
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut (siirto momentille 25.01.66) -450
Lainvalmistelun laadun ja jatkuvuuden turvaaminen 1 000
Naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaohjelma (siirto momentille 25.01.50) -250
Oikeudenhoidon turvaaminen 2
OM:n ohjelmien toteuttaminen (HO 2019 kertaluonteinen) -750
Rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman hankkeet (siirto momentille 25.01.50) -120
Ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttaminen (siirto momentille 25.20.01) -244
Vaalitutkimus eduskuntavaalien yhteydessä 200
Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus 53
JTS-miljardin tuottavuussäästö -59
Matkustussäästö -93
Palkkausten tarkistukset 400
Yhteensä -1 539

2023 talousarvio 23 284 000
2022 II lisätalousarvio 784 000
2022 talousarvio 24 823 000
2021 tilinpäätös 24 817 000