Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 733 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain (687/2020) mukaisten korvausten maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen toimeentulotukilain muuttamisesta siten, että alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa korotetaan 10 prosentilla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntoutusrahaetuuksien ja osasairauspäivärahan kehittämisehdotusten vaikutus -200
Perhevapaauudistus -200
Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli -2 500
Tarvearvion muutos -45 800
Tarvearvion muutos (maahanmuuttokokonaisuus) 52 000
Toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosan korotus (10 %) 18 000
Yhteensä 21 300

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 733 600 000
2022 II lisätalousarvio 7 400 000
2022 talousarvio 712 300 000
2021 tilinpäätös 705 000 000