Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 144 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, tuvallisuus ja laatu on varmistettu
  • — valvonnan vaikuttavuus on lisääntynyt
  • — kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen
  • — ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 17 479 19 038 18 444
Bruttotulot 5 530 4 300 4 300
Nettomenot 11 949 14 738 14 144
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 957    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 339    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 5 530 5 500 6 000
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot - 1 200 1 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 946 2 500 2 750
— osuus yhteiskustannuksista 3 584 3 000 3 250
Kokonaiskustannukset yhteensä 5 530 5 500 6 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2021
toteutuma
2022
ennuste
2023
ennuste
       
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 16 680 20 000 18 000
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 8 892 10 000 9 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 1 461 1 750 1 900
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 761 800 800
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

  • — edistetään valmentavaa työotetta
  • — vahvistetaan osaamista strategisilla osaamisalueilla
  • — liikkuvuudella tuetaan osaamisen kehittämistä
  • — työnantajakuvaa parannetaan viestinnän keinoin
  • — viraston henkilöstöpolitiikalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Juomavesidirektiivien toimeenpano (1,5 htv) 120
Soteri-hankkeen rahoitus vuodelle 2023 315
Soteri-rekisteri -1 855
Sote-uudistukseen liittyvän ohjauksen ja valvonnan tarpeen edellyttämät voimavarat valvonnan vahvistamiseen (2 htv), tarkentunut luku 160
Tupakkalain mukaiset tehtävät (6 htv) 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -23
Palkkausten tarkistukset 193
Toimistotilasäästö -4
Yhteensä -594

2023 talousarvio 14 144 000
2022 II lisätalousarvio 387 000
2022 talousarvio 14 738 000
2021 tilinpäätös 14 331 000