Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 117 000 euroa.

Määrärahasta on varattu 100 000 euroa julkiseen latausinfrastruktuuriin ja kaasutankkausverkkoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta.

Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

Momentin määrärahasta 100 000 euroa on EU:n elpymisvälineen kautta rahoitettavaa ja kohdentuu julkisen latausinfrastruktuurin ja kaasutankkausverkon tukemisen hallinnollisiin resursseihin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi      
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista (%) 65 > 70 > 70
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen      
— Verkkolupien käsittelyaika (pv) 79 < 50 < 50
— Hankelupien käsittelyaika (pv) 29 < 40 < 40
— Päästölupien käsittelyaika (pv) 80 < 50 < 50
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus      
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus (c/kWh) 0,0042 < 0,0050 < 0,0050
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus      
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden (euroa/laitos) 5 116 < 4 000 < 4 000
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnointikustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden (euroa/MWh) 0,35 < 0,30 < 0,30

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 10 274 10 306 10 837
Bruttotulot 2 563 1 720 1 720
Nettomenot 7 711 8 586 9 117
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 984    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 349    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueelliset energianeuvontatehtävät (siirto momentilta 32.01.40) 80
Sijaintitietopalvelu 300
Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) -100
Viraston kyberturvallisuutta edistävät toimenpiteet 215
JTS-miljardin tuottavuussäästö -37
Matkustussäästö -60
Palkkausten tarkistukset 133
Yhteensä 531

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 9 117 000
2022 II lisätalousarvio 73 000
2022 talousarvio 8 586 000
2021 tilinpäätös 8 076 000