Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 880 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä toimialoilla toimiva lupa- ja valvontaviranomainen. Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää palveluiden, teollisen toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi ja henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu riski- ja tietoperusteisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen juomavesidirektiivin toimeenpanosta ja jätelain muuttamisesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kaivoslain muuttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
— Yrityksen itsearvio tehdyistä turvallisuutta edistävistä muutoksista 69 > 71 > 71

Osa maksullisen toiminnan tuloista on budjetoitu momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 455 7 000 7 000
Tuotot yhteensä 7 455 7 000 7 000
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 3 187 3 000 3 744
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 564 4 200 3 900
— osuus yhteiskustannuksista 3 738 2 800 3 100
Kustannukset yhteensä 8 302 7 000 7 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -847 - -
Kustannusvastaavuus, % 90 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 25 403 27 365 28 021
Bruttotulot 5 722 4 870 5 141
Nettomenot 19 681 22 495 22 880
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 198    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 223    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi- ja lupatehtävät, kertaluonteinen (4 htv) 400
Juomavesidirektiivin toimeenpano (2 htv) 255
Kaivoslain toimeenpanoon liittyvät tehtävät 160
Palkkausten tarkistukset (tekninen) -1
SUP-direktiivin toimeenpano (siirto momentilta 35.01.01) 20
Tukesin toiminnan turvaaminen -1 000
Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) -500
Uudet markkinavalvontatehtävät (2 htv) 242
Uudet markkinavalvontatehtävät (siirto momentilta 35.01.01) 240
Vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittaminen 500
Matkustussäästö -200
Palkkausten tarkistukset 289
Toimistotilasäästö -20
Yhteensä 385

2023 talousarvio 22 880 000
2022 II lisätalousarvio 610 000
2022 talousarvio 22 495 000
2021 tilinpäätös 21 706 000