Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 892 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteisena.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2023 alusta lukien.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen osakeyhtiölain muuttamiseksi.

Momentilta maksetaan 650 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys (1—5) 4,0 4,0 4,0

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 53 596 49 286 49 220
— muut tuotot 732 - 885
Tuotot yhteensä 54 328 49 286 50 105
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 48 391 48 054 51 370
— osuus yhteiskustannuksista 12 066 13 329 13 682
Kustannukset yhteensä 60 457 61 383 65 052
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 129 -12 097 -14 947
Kustannusvastaavuus, % 90 80 77

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 59 371 62 222 61 008
Bruttotulot 54 357 49 286 50 116
Nettomenot 5 014 12 936 10 892
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 515    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 728    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -350
Kaupparekisterin maksuttoman tietopalvelun tulokompensaatio 1 000
Osakeyhtiölain muutokset 500
Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) -3 000
Matkustussäästö -70
Toimistotilasäästö -124
Yhteensä -2 044

2023 talousarvio 10 892 000
2022 talousarvio 12 936 000
2021 tilinpäätös 6 227 112