Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 261 000 euroa.

Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto luo edellytyksiä talouskasvulle edistämällä markkinoiden toimivuutta. Hyvin toimivat markkinat kiihdyttävät tuottavuutta ja innovointia muodostaen edellytyksen menestyvälle kotimaiselle yritystoiminnalle ja kuluttajien hyvinvoinnille. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla vahvistaa yksityistä kysyntää.

Virasto ehkäisee kotimarkkinoiden liiallista keskittymistä yrityskauppavalvonnalla ja puuttuu jälkikäteen kartelleihin ja muihin kuluttajille haitallisiin kilpailunrajoituksiin. Kuluttajavastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajansuojalla edistetään kuluttajien tietoisia valintoja sekä torjutaan harhaanjohtavia ja sopimattomia menettelyjä. Virasto hoitaa myös kuluttajaneuvonnan tehtäviä ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien aseman turvaamiseen.

Virasto tuottaa selvityksiä ja laskelmia eri sääntelyvaihtoehdoista ja vaihtoehtojen vaikutuksista markkinoiden toimivuuteen ja kuluttajiin. Tämä vaikutusarviointityö tukee valtionhallinnon yhteistä tavoitetta vahvistaa julkisen sektorin tietopohjaista päätöksentekoa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Kilpailu- ja kuluttajavirasto tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa kansantaloudelle ja kuluttajille      
— Sidosryhmien arvio (1—5) 4,2 > 3,9 > 3,9
Kilpailu- ja kuluttajaviraston henkilöstön asiantuntijuus on vahvaa      
— Sidosryhmien arvio (1—5) 4,2 > 3,9 > 3,9

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Markkinoiden toimivuuden edistäminen 29,1 28,5 28,5
Kilpailuvalvonta 76,6 79,5 83,0
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja 49,9 50,5 50,5
Kuluttajaneuvonta 50,3 50,0 50,0
Hallintopalvelut 16,3 17,5 17,5
Yhteensä 222,2 226,0 229,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio

2023
esitys
       
Bruttomenot 18 401 19 328 19 661
Bruttotulot 411 400 400
Nettomenot 17 990 18 928 19 261
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 876    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 346    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden ohjelma (siirto momentille 32.01.01) -100
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -1
Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vahvistaminen (HO 2019) 150
Kilpailulain yrityskauppavalvonnan soveltamisalan laajentaminen 300
Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) -100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -42
Matkustussäästö -50
Palkkausten tarkistukset 304
Toimistotilasäästö -128
Yhteensä 333

2023 talousarvio 19 261 000
2022 II lisätalousarvio 168 000
2022 talousarvio 18 928 000
2021 tilinpäätös 18 460 000