Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 515 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa, koota ja hyödyntää geotieteellistä tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään geotiedon tuottajana, kokoajana ja hyödyntämisen edistäjänä sekä eurooppalaisena geotieteellisen tutkimuksen huippuosaajana.

GTK tuottaa tieteellisiä tuloksia ja innovaatioita vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan sekä syventää tutkimuslaitosten, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Tulosalueen osuus ydintoiminnasta (%)      
— asiakasratkaisut 12,6 20 20
— tiede ja innovaatiot 29,7 35 35
— geotieto 27,2 25 25
— muu ydintoiminta 30,5 20 20
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) 25,0 25 25

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio

2023
esitys
       
Bruttomenot 48 545 45 845 45 015
Bruttotulot 15 579 13 000 13 500
Nettomenot 32 966 32 845 31 515
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 840    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 221    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio

2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 917 8 000 8 000
— muut tuotot 34 - -
Tuotot yhteensä 7 951 8 000 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 395 5 650 3 800
— osuus yhteiskustannuksista 3 668 1 750 3 640
Kustannukset yhteensä 7 063 7 400 7 440
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 888 600 560
Kustannusvastaavuus, % 113 108 108

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio

2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 854 2 800 2 800
— EU:lta saatava rahoitus 990 1 000 1 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 305 1 200 1 700
Tuotot yhteensä 7 149 5 000 5 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 12 062 10 000 11 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -4 913 -5 000 -5 500
Omarahoitusosuus, % 41 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) -750
JTS-miljardin tuottavuussäästö -135
Matkustussäästö -760
Palkkausten tarkistukset 410
Toimistotilasäästö -95
Yhteensä -1 330

2023 talousarvio 31 515 000
2022 II lisätalousarvio 228 000
2022 talousarvio 32 845 000
2021 tilinpäätös 33 347 000