Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 208 708 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Määrärahasta on varattu

1) 1 875 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja

2) 70 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelmaan (RRF pilari3)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen luonnonsuojelulaiksi (HE 76/2022 vp).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen juomavesidirektiivin toimeenpanosta ja jätelain muuttamisesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).

Momentin määrärahasta 1 945 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta. Jatkuvan oppimisen uudistuksen 1 875 000 euron määrärahasta 5 % kohdennetaan vihreitä taitoja vahvistavaan koulutukseen ja 15 % digitalisaatiovalmiuksia parantavaan koulutukseen. Rahoituksesta 70 000 euroa on EU:n elpymisvälineen eri osa-alueiden toimeenpanoon liittyviä hallinnollisia resursseja, joilla varmistetaan toimenpiteiden tehokas toimeenpano.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) 4,4 > 4,0 > 4,0
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,5 - > 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 221 702 225 857 239 708
Bruttotulot 36 216 31 000 31 000
Nettomenot 185 486 194 857 208 708
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 31 145    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 34 329    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 077 8 500 8 700
— muut tuotot -73 - -
Tuotot yhteensä 9 004 8 500 8 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 6 668 6 500 6 400
— osuus yhteiskustannuksista 2 803 2 000 2 300
Kustannukset yhteensä 9 471 8 500 8 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -467 - -
Kustannusvastaavuus, % 95 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 4 712 8 000 8 000
— EU:lta saatava rahoitus 1 917 - -
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 198 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 1 140 3 000 3 000
Tuotot yhteensä 7 967 11 000 11 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 9 291 12 000 12 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 324 -1 000 -1 000
Omarahoitusosuus, % 14 8 8

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.56 ja 64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HE kotoutumislain muuttamisesta, tilapäinen suojelu (maahanmuuttokokonaisuus) 1 875
Ilmastolain toimeenpano: maankäyttösektori ja sopeutuminen (12 htv) 1 200
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -130
Joutoalueiden metsitystuen hallinnointi (siirto momentille 30.40.22) (HO 2019) -595
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 270
Juomavesidirektiivin toimeenpano (15 htv) 1 125
Jätelain rekisterisääntelyn muutokset ja SUP-direktiivin toimeenpano (siirto momentilta 35.01.01) 634
Kotoutumiseen liittyvät valtionavustukset (1 htv) (siirto momentilta 32.01.01) 70
Kuntakokeilujen asiakastuki (siirto momentilta 32.01.03) 210
Luonnonsuojelulain uudistus (22,5 htv) 1 575
Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen -200
Monitorointi (CAP27) (22,5 htv) 1 700
Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistaminen (RRF pilari3) -60
Oikeudellinen tuki (siirto momentille 32.01.03) -195
Perhevapaalta töihin -hanke (siirto momentille 32.30.51) -220
Pientalojen öljylämmityksestä luopumisen avustusten käsittely 3 000
Pitkään perhevapailla olevien työllistymisen parantaminen -340
Pk-yritysten rekrytointitukikokeilu (HO 2019 kertaluonteinen) -450
Siviilipalveluskeskus (3 htv) 210
Turvealan romutuspalkkion toimeenpano -210
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentille 32.01.10) -2 000
Vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittaminen (60 htv) 4 100
Ympäristösopimusten käsittely (CAP27) (30 htv) 1 600
Öljylämmityksestä luopuminen -50
Öljylämmityksestä luopuminen (RRF pilari1) -1 100
Matkustussäästö -820
Palkkausten tarkistukset 3 274
Toimistotilasäästö -622
Yhteensä 13 851

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 208 708 000
2022 II lisätalousarvio 6 566 000
2022 talousarvio 194 857 000
2021 tilinpäätös 188 670 000