Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 449 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Määrärahasta on varattu

1) 200 000 euroa energiainfrastruktuuri-investointeihin (RRF pilari1)

2) 200 000 euroa investointeihin uuteen energiateknologiaan (RRF pilari1)

3) 350 000 euroa vähähiilisen vedyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen (RRF pilari1)

4) 70 000 euroa maahanmuuton digitaaliseen infrastruktuuriin (RRF pilari3)

5) 1 100 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja

6) 50 000 euroa avainalojen vauhdittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen (RRF pilari3)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa kasvu- sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä, työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista.

Momentin määrärahasta 1 970 000 euroa on EU:n elpymisvälineen kautta rahoitettavia kokonaisuuksia. Rahoituksesta 1 100 000 euroa kohdentuu jatkuvan oppimisen uudistukseen, jolla tuetaan koulutusvalintoja, jotka lisäävät vihreän siirtymän ja digitaalisia taitoja. Rahoituksesta 870 000 euroa on EU:n elpymisvälineen eri osa-alueiden toimeenpanoon liittyviä hallinnollisia resursseja, joilla varmistetaan toimenpiteiden tehokas toimeenpano.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Hallituksen esitykset (kpl) 41 27 10
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 57 70 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 4,2 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 44 30 20

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio

2023
esitys
       
Bruttomenot 52 063 46 707 43 949
Bruttotulot 14 194 8 500 8 500
Nettomenot 37 869 38 207 35 449
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 057    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 589    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 35 419 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 30 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestämishanke (siirto momentille 23.01.01) -23
Avainalojen vauhdittaminen (RRF pilari3) 30
Harmaan talouden ohjelma (siirto momentilta 32.01.06) 100
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -190
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -170
KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan koordinaatiotehtävät (siirto momentille 32.30.40) -180
Kotoutumiseen liittyvät valtionavustustehtävät (siirto momentille 32.01.02) -70
Lääkekehityskeskuksen valmistelu 200
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) -490
Palkkojen tarkistus (tekninen) 1
SUPI-puhelimien ylläpito (siirto momentille 23.01.01) -33
Tehoreservin hankintapäätösten oikeusturva -46
Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (RRF pilari1) -80
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentille 32.01.10) -750
Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (RRF pilari1) -50
JTS-miljardin tuottavuussäästö -260
Matkustussäästö -800
Palkkausten tarkistukset 553
Uudelleenkohdennus -500
Yhteensä -2 758

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 35 449 000
2022 II lisätalousarvio 320 000
2022 talousarvio 38 207 000
2021 tilinpäätös 38 401 000