Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 380 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen, jolla muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia. Esitys mahdollistaa Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän (Public Regulated Service, PRS-palvelu) käyttöön ottamisen Suomessa vuoden 2025 aikana. Lisäksi samassa esityksessä esitetään tietoyhteiskuntamaksun korottamista. Liikenne- ja viestintävirasto on hankkimassa sijaintitietopalvelua, johon tullaan jatkossa keräämään tietoa olemassa olevien verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkkojen osien sijainneista. Tietoyhteiskuntamaksun korotuksella katetaan Liikenne- ja viestintävirastolle sijaintitietopalvelusta aiheutuvia vuosittaisia toiminta- ja ylläpitokustannuksia.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:

  • — Liikenteestä ja viestinnästä aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet
  • — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta sekä palvelujen kehittymistä ja käyttöä on vauhditettu käyttäjälähtöisesti
  • — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
  • — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja MyData-toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
  • — Viestintäverkkojen ja liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys ovat parantuneet
  • — Jakelutuki on toteutettu viisipäiväisen sanomalehtijakelun turvaamiseksi koko maassa
  • — Kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on vahvistettu automaattiliikenteen edistämistä
  • — Vaikutustenarviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty
  • — Hallinnonalan virastot ovat määrittäneet Ilmatieteen laitoksen johdolla ja yhteistyössä liikenteenohjauspalveluyhtiö Fintraffic Oy:n kanssa yhteisen tavoitetilan ja kehittäneet yhteisen toimintamallin, jolla parannetaan liikenteen olosuhdetietojen hankintaa, jalostamista ja käyttöä siten, että se on kustannustehokas, edistää liikenneturvallisuutta ja säämallintamista sekä tehostaa kunnossapitoa.

Tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) 4,0 3,6 3,6
Sertifioinnit toteutuvat hyväksytysti Toteutui Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään
Lupien myöntäminen määräajassa Alle 90 % 90 % 90 %
Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) Puhelut 58 % 90 % 90 %
Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) 4,3 >= 2021 >= 2022
Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia 20/22 >= 20/22 >= 20/22
Ajoneuvojen sähköisen rekisteröinnin käyttöaste, % 72,6 % >=2021 >=2022
Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) 70,3 % >=2021 >=2022
Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) 0 <2021 <2022
Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/ asiointitapahtumien määrä 0,31 % <=2021 <=2022

Toiminnallinen tehokkuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) 0,01 <= vuoteen 2021 verrattuna <= vuoteen 2022 verrattuna
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € 3,66 <= vuoteen 2021 verrattuna <= vuoteen 2022 verrattuna
Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € 0,0043 <= vuoteen 2021 verrattuna <= vuoteen 2022 verrattuna
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € 32,64 <= vuoteen 2021 verrattuna <= vuoteen 2022 verrattuna
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € 57,73 <= vuoteen 2021 verrattuna <= vuoteen 2022 verrattuna
Verkkotunnus, yksikkökustannus, € 3,83 <= vuoteen 2021 verrattuna <= vuoteen 2022 verrattuna
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 104 % 97—103 97—103
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 161 % 116—122 116—122

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Liikenne- ja viestintäviraston toiminta 83 880
Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta 17 500
Yhteensä 101 380

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 192 235 218 471 232 280
Bruttotulot 121 886 123 500 130 900
Nettomenot 70 349 94 971 101 380
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 858    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 41 014    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 104 028 103 900 107 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 93 697 108 000 109 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 331 -4 100 -2 200
Kustannusvastaavuus, % 111 96 98

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 9 045 8 560 9 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 083 6 950 8 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 962 1 610 1 200
Kustannusvastaavuus, % 222 123 115

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 998 9 800 12 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 156 9 800 12 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -158 - -
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Esteettömyysdirektiivin toimeenpanoon liittyvät tehtävät 700
Eurooppalainen merenkulun järjestelmä 340
Eurooppalaisen sähköisten kuljetustietojen tietojenvaihdon ja infrastruktuurin (eFTI) kansallinen osuus 1 000
Fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaiset uudet tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) -1 800
Galileon PRS-palvelun toteuttaminen Suomessa 820
Galileon PRS-palvelun viranomaistehtävät (kyber) 240
Kansalaisten kyberturvallisuusneuvonta (kyber) 100
Kansallisen kyberturvallisuuden sertifiointiviranomaisen tehtävien resursointi (kyber) 300
Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos -397
Kyberturvallisuuden jatkuva tilanneanalyysi sekä kyberturvallisuuden tilannekuvan valtiojohdon ja yksityisen sektorin tarpeiden mukainen taktinen ja strateginen tilannekuvatuotanto (kyber) 350
Lisämääräraha merikartoitukseen ja vesiväyliin liittyvään toimintaan 2 000
Merenkulun ympäristönsuojelulain ja alusjätedirektiivin uudet tehtävät -39
Postilain muutos, sanomalehtijakelun tukeminen varhaisjakeluverkoston ulkopuolella 130
Sijaintitietopalvelun toiminta- ja ylläpitomenot 300
Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin tukiohjelman toteuttaminen (siirto momentille 31.01.01) -290
Tietoturvauhkien kasvuun vastaaminen (kyber) 130
Tietoyhteiskuntamaksun kertymän muutos (HE laki sähköisen viestinnän palveluista) 300
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) -2 000
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavan lakiesityksen tuomat uudet tehtävät 1 255
Vesiliikennelain muutoksen mukaiset uudet tehtävät -13
Viraston resurssien vahvistaminen huomioiden myös uudet säädöshankkeet 4 000
Yhteiskunnan kyberturvallisuusvarautuminen ja eri toimialojen tukeminen (kyber) 400
JTS-miljardin tuottavuussäästö -338
Matkustussäästö -896
Palkkausten tarkistukset 621
Toimistotilasäästö -594
Tasomuutos -210
Yhteensä 6 409

2023 talousarvio 101 380 000
2022 II lisätalousarvio 7 449 000
2022 talousarvio 94 971 000
2021 tilinpäätös 91 505 000