Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto Öljysuojarahastoon
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

23. Itämeren ja vesien suojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 11 635 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, pinta- ja pohjavesien suojelun sekä ympäristön tilan ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen

2) vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseen

3) ravinteiden kierrätyksen edistämiseen, lukuunottamatta investointi ja TKI-hankkeita, vesien rehevöitymisen vähentämiseksi

4) ympäristötehtävien näytteenoton, laboratoriopalvelujen, tiedonhallinnan ja muiden palvelujen hankintaan

5) enintään 67 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen

6) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

7) kohtiin 1) ja 3) liittyvien avustusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Vesiensuojelun tehostamisohjelma 3 200 000
Itämeren ja vesien suojelun edistäminen 4 310 000
Ympäristötehtävien palvelujen hankinta 4 125 000
Yhteensä 11 635 000

Määrärahasta käytetään 3 200 000 euroa vesiensuojelun tehostamisohjelman hallinnointiin, asiantuntijaverkostojen vahvistamiseen, kehittämishankkeisiin, Saaristomeri-ohjelman toimeenpanoon sekä seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin.

Määrärahasta käytetään 4 310 000 euroa vesien- ja merenhoidon suunnitteluun, pinta-, pohja- ja pienvesien suojelun edistämiseen, pohjavesialueiden määrittämiseen ja luokitteluun vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta tärkeiden alueiden kartoitukseen, ympäristön tilan ja vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen sekä ravinteiden kierrätysohjelman toimeenpanoon.

Määrärahasta käytetään 4 125 000 euroa vesi- ja meriseurantojen maasto- ja laboratoriotehtäviin, seurannan kehittämiseen sekä vesien- ja merenhoidon tiedonhallinnan palveluiden hankintaan.

Määrärahaa voidaan vähäisessä määrin käyttää myös avustuksiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 11 235 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 400 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itämeren ja vesien suojelun edistäminen (siirto momentilta 35.10.22) 4 310
Vesiensuojelun tehostamisohjelma (siirto momentilta 35.10.22) 3 200
Ympäristötehtävien palvelujen hankinta (siirto momentilta 35.10.22) 4 125
Yhteensä 11 635

2023 talousarvio 11 635 000