Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto Öljysuojarahastoon
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 10 020 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maaperänsuojeluun ja ympäristön kunnostustoimintaan liittyvän tutkimus-, riskinarviointi- ja -hallintatoimintaan ja sen kehittämiseen sekä seurantaan

2) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

3) ilmastopolitiikan selvityksiin, kehittämiseen ja toimeenpanoon

4) kierto- ja biotaloutta edistäviin kehittämistehtäviin ja hankkeisiin

5) enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 22 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 3) sekä 58 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen muiden kohtien tehtäviin

6) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

7) elpymisvälineestä rahoitettavien vihreän siirtymän investointien hanke- ja lupavalmisteluihin.

Valtionavustuslain (688/2001) nojalla voidaan myöntää valtionavustusta saamelaisen ilmastoneuvoston toimintaan enintään 150 000 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) ja asetuksen (684/2020) nojalla voidaan myöntää valtionavustusta ilmastopaneelin toimintaan enintään 750 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Määrärahasta varataan 1 900 000 euroa lupavoimavarojen vahvistamiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristön kunnostamisen ja maaperänsuojelun kehittäminen 2 350 000
Ympäristöhallinnon ohjaus ja kehittäminen 1 200 000
Kiertotalouden edistäminen 920 000
Ilmastopaneeli, Saamelainen ilmastoneuvosto ja ilmastohankkeet 1 310 000
ELY-keskusten lupavoimavarat (RRF pilari1) 1 900 000
Ympäristötutkimuksen ja ympäristöhallinnon resurssit 2 340 000
Yhteensä 10 020 000

Määrärahasta käytetään 2 350 000 euroa maaperänsuojeluun sekä pilaantuneisiin maa- ja pohjavesialueisiin liittyvään selvitys- ja puhdistustoimintaan sekä niiden kehittämiseen sekä valtion vastuulla olevien käytöstä poistettujen ja hylättyjen vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle tai terveydelle mahdollista vaaraa aiheuttavien kaivannaisjätteiden jätealueiden (KAJAK) seurantaan, selvityksiin ja riskienhallintatoimenpiteisiin.

Määrärahaa käytetään myös kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennysten sekä ilmastopolitiikan kehittämisen edellyttämiin selvityksiin, uuden keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmisteluun ja toimeenpanoon ja kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen sekä muun muassa Saamelaisen ilmastoneuvoston toimintaan. Ilmastopaneelin toimintaan käytetään vuositasolla 750 000 euron määräraha, jolla varmistetaan mm. tiedesihteeristön toiminta ja hankerahoitus.

Määrärahasta 3 540 000 on tarkoitus käyttää myös ympäristötehtävien ohjauksen ja hoidon vahvistamiseen sekä ympäristöhallinnon yhteisiin kehittämishankkeisiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, Aluehallintovirastoissa ja ympäristöministeriössä. Määräraha kohdennetaan osana tulosohjausprosessia tukemaan ympäristöhallinnon tehokasta toimintaa.

Määrärahasta 1 900 000 eurolla toimeenpannaan elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta vihreästä siirtymästä, teollisuuden vähähiilisyydestä ja kiertotalouden vauhdittamisesta. Määrärahaa kohdennetaan elpymisvälineestä rahoitettavien vihreän siirtymän investointien käynnistymisen ja hanke- ja lupavalmistelun sujuvuuden varmistamiseen. Vihreän siirtymän kokonaisuuteen liittyy merkittäviä teollisuuden ja toimialojen investointeja (mm. energiaratkaisut ja -verkot, energiatehokkuus, vähähiilisen vedyn ratkaisut, kiertotalous, rakentaminen, teollisuuden sähköistäminen). Investoinneilla saattaa olla merkittäviä päästövähennys- ja työllisyysvaikutuksia.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 9 120 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 900 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ELY-keskusten lupavoimavarat (RRF pilari1) 50
Ilmastolain toimeenpano 400
Itämeren ja vesien suojelun edistäminen (siirto momentille 35.10.23) -4 310
Kiertotalousohjelman toteuttaminen -3 500
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen 1 000
Ravinnekierrätys (RRF pilari1) -2 000
Ravinnekierrätys (RRF pilari1) (siirto momentille 35.10.61) -1 000
Vesiensuojelun tehostamisohjelma (siirto momentille 35.10.23) -3 200
Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustukset (siirto momentille 35.10.61) -1 300
Ympäristötehtävien palvelujen hankinta (siirto momentille 35.10.23) -4 125
Yhteensä -17 985

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 10 020 000
2022 II lisätalousarvio -2 815 000
2022 talousarvio 28 005 000
2021 tilinpäätös 26 185 000