Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 923 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallintoon liittyviin kustannuksiin sekä maksamiseen valtionavustuksina.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
  • — toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Ministeriön johto ja erillisyksiköt 593 549 530
Johdon tuki -yksikkö 1 588 1 582 1 472
Viestintäyksikkö 1 497 1 425 1 356
Hallintoyksikkö 2 923 2 928 2 716
Kansainvälisten asioiden yksikkö 1 299 1 586 1 339
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto 3 274 3 330 3 065
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto 3 212 2 977 2 873
Työ- ja tasa-arvo-osasto 5 366 5 572 5 078
Turvallisuus ja terveys -osasto 4 549 6 064 4 927
Yhteisöt ja toimintakyky -osasto 5 896 4 427 4 792
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto 3 903 4 228 3 775
Yhteensä 34 100 34 668 31 923

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 41 954 42 668 38 523
Bruttotulot 7 854 8 000 6 600
Nettomenot 34 100 34 668 31 923
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 565    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 483    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 31 423 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hyvinvointialueiden ohjaus, sote-uudistuksen mukaisten lisätehtävien resursointi 1 000
Juomavesidirektiivin toimeenpano 160
Kansainvälinen tasa-arvopalkinto vuodelle 2023 500
Kansainvälisten vesiasioiden koordinaattorin tehtävä (siirto momentille 24.01.01) -12
Majvik-suositusten uusiminen -300
Sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden ohjelma 500
Sosiaaliturvauudistuksen valmistelu v. 2023—2027 500
Säästö hoitajamitoituksen toteuttamiseksi -4 000
Turvataan lainsäädäntötyön resurssit (HO 2019) -1 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -137
Matkustussäästö -700
Palkkausten tarkistukset 590
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 60
Tasomuutos 94
Yhteensä -2 745

2023 talousarvio 31 923 000
2022 II lisätalousarvio 270 000
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio 34 668 000
2021 tilinpäätös 36 018 000