Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 25 030 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021—2028 annetun lain (758/2021) mukaisten avustusten maksamiseen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää EU:n yleisen talousarvion brexit-mukautusvarausta koskevan EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1755 artiklan 15 mukaisten rahoitusoikaisuiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa uusia sitoumuksia tehdä enintään 24 000 000 eurolla.

Momentin määrärahasta on varattu 2 030 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelman toimeenpanoon (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Momentin määrärahasta ja valtuudesta 9 000 000 euroa on varattu EU:n yleisen talousarvion brexit-mukautusvarauksen toimeenpanoon.

Selvitysosa:Momentin valtuudesta käytetään 10 000 000 euroa alueelliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. Rahoitusta kohdennetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön yritysten kanssa. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan pienten yritysten, arvoverkostoissa toimivien pk-yritysten ja tutkimuslähtöisten aloittavien yritysten innovaatiotoimintaan sekä olemassa olevien teknologioiden ja uusien ratkaisujen nykyistä nopeampaan hyödyntämiseen. Tavoitteena on aktivoida enemmän pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan ja samalla parantaa näiden yritysten innovaatiokyvykkyyttä tukemaan markkina- ja asiakaslähtöistä arvonluontia. Toimenpiteet tukevat kansallisen TKI-tiekartan tavoitteiden saavuttamista.

Momentin valtuudesta käytetään 2 000 000 euroa hallitusohjelman mukaisesti pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin. Kasvun kiihdyttämisohjelma kohdistuu erityisesti kasvun alkuvaiheessa olevien pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen.

Momentin valtuudesta ja määrärahasta käytetään 9 000 000 euroa EU:n yleisen talousarvion brexit-mukautusvarauksen toimeenpanoon. Määräraha käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta pk-yrityksille aiheutuvien taloudellisten haittojen vähentämiseen.

Momentin valtuudesta käytetään 3 000 000 euroa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen kehittämishankkeisiin.

Momentin määrärahasta 2 030 000 euroa on EU:n elpymisvälineen kautta rahoitettavaa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta
2023 lähtien
           
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset 11 130 5 700 1 070 - 17 900
Vuoden 2023 sitoumukset 13 900 6 400 2 930 770 24 000
Menot yhteensä 25 030 12 100 4 000 770 41 900

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueellinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 4 000
Brexit-mukautusvaraus 9 000
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen kehittämishankkeet 600
Kasvun kiihdyttämisohjelma (RRF pilari3) 2 030
Maksatuksen tarkistukset -27 530
Pk-yritysten kasvuohjelma (HO 2019) 800
Turveyrittäjille myönnettävien yritysten kehittämisavustusten maksatukset 700
Uudelleenkohdennus -200
Yhteensä -10 600

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 25 030 000
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio 35 630 000
2021 tilinpäätös 50 153 102