Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 47 497 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain mukaisia tukipäätöksiä enintään 54 500 000 eurolla.

Mikäli vuoden 2022 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä tukipäätöksiä vuonna 2023.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi metsätalouden määräaikaiseksi kannustejärjestelmäksi. Uusi kannustinjärjestelmä tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Määrärahalla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin.

Määrärahalla toteutettavien töiden suora työllisyysvaikutus on n. 1 800 henkilötyövuotta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä vuodesta 2023 lähtien
           
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset 20,90 9,30 0,80 0,78 31,78
Vuoden 2023 sitoumukset 26,60 20,40 5,74 1,76 54,50
Menot yhteensä 47,50 29,70 6,54 2,54 86,28

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
METSO-ohjelma (siirto momentille 30.40.45) -3 700
Tuhkalannoitus (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 200
Uudelleenkohdennus -6 133
Yhteensä -9 633

2023 talousarvio 47 497 000
2022 talousarvio 57 130 000
2021 tilinpäätös 42 298 207