Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              51. Porotalouden edistäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 139 016 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen CAP-suunnitelmaa 2023—2027 Manner-Suomessa toteuttavien hankkeiden ja niiden toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden sekä perustelluissa tapauksissa ennakon maksamiseen

2) Suomen CAP-suunnitelmaa 2023—2027 Manner-Suomessa toteuttavien kokonaan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointitukien maksamiseen

3) ohjelmakauden 2014—2020 sekä siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja niiden toteutukseen liittyvän teknisen avun maaseuturahastosta maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä perustelluissa tapauksissa ennakon maksamiseen

4) maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista hankkeista aiheutuvien menojen EU:n rahoitusosuuden maksamiseen

5) Suomen CAP-suunnitelman 2023—2027 Manner-Suomessa sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 250 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

6) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä Suomen CAP-suunnitelman 2023—2027 Manner-Suomen sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2021/2116) artiklojen 55 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 56 (maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset noudattamatta jättämisen vuoksi suoritettavista takaisinperinnöistä) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien yhteisten tai rahastokohtaisten säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä Suomen CAP-suunnitelman 2023—2027 perusteella Manner-Suomessa myönnettävien hankkeiden myöntämispäätöksiä 224 256 000 eurolla

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemiseksi rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Momentin varoin rahoitettavat maaseudun yritystoiminnan, palvelujen, kylien ja yhteistyön kehittämiseen, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä Leader-toiminnalla toteutettavaan paikalliseen kehittämiseen liittyvät Manner-Suomen toimenpiteet sisältyvät Suomen CAP-suunnitelmaan 2023—2027 (CAP-suunnitelma). CAP-suunnitelman toimeenpanon lisäksi vuonna 2023 maksatukset jatkuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 (maaseutuohjelma) (siirtymäkausi 2021—2022) sääntöjen mukaisesti.

Rahoitus toteutetaan yritystukina sekä paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, valtakunnallisina ja kansainvälisinä hankkeina. CAP-suunnitelman, maaseutuohjelman ja siirtymäkauden 2021—2022 momenttien (30.10.40, 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44) toimeenpanoon tarkoitetun teknisen avun valtuus ja määräraha ovat tällä momentilla. Toimeenpanoon tarvittavat henkilötyövuodet vastaavat teknisen avun lisäksi valtion hallinnon oman tuotannon hankkeissa vuosittain palkattavan henkilöstön enimmäismäärää.

Vuonna 2023 saa tehdä CAP-suunnitelman Manner-Suomeen kohdistuvia myöntämispäätöksiä 224 256 000 eurolla, josta osoitetaan 59 456 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten sekä 74 800 000 euroa muita tältä momentilta rahoitettavia toimia varten, 80 000 000 euroa teknistä apua varten sekä 10 000 000 euro kokonaan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointeja varten.

EU:n rahoitusosuus ohjelmakaudella 2014—2020 ja siirtymäkaudella 2021—2022 on maaseuturahaston osalta 42 % ja maaseuturahaston elpymisvälineen osalta 100 %. EU:n rahoitusosuus CAP-suunnitelmassa on maaseuturahaston osalta 43 %.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Vuoden 2023 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Määräraha
   
Yhteensä, josta 139 016 000
— EU-osuus 55 482 100
— valtion osuus 64 933 900
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) 8 600 000
— maaseutuyritysten energiainvestoinnit (kokonaan kansallinen) 10 000 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2023 2024 2025 2026 2027 Yhteensä
vuodesta
2023 lähtien
             
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset1) 271,016 - - - - 271,016
— maaseutuohjelma (EU-osuus 42 %) 235,416 - - - - 235,416
— maaseudun elpymisväline (EU-osuus 100 %) 35,600 - - - - 35,600
Vuoden 2023 sitoumukset 70,616 58,736 62,104 17,600 15,200 224,256
— CAP-suunnitelma (EU-osuus 43 %) 60,616 58,736 62,104 17,600 15,200 214,256
maaseutuyritysten energiainvestoinnit (kokonaan kansallinen) 10,000 - - - - 10,000
Yhteensä 341,632 58,736 62,104 17,600 15,200 495,272

1) Osa menoista katetaan siirtyvällä erällä.

Rahoituskauden 2023—2027 rahoituskehys ja määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

  2023—2027 rahoituskehys1) Määräraha
Toimenpide EU Valtio Julkinen yhteensä 2023 esitys
         
CAP-suunnitelma yhteensä 372,797 442,173 866,9702) 60,616
— josta tekninen apu 43,860 58,140 102,000 12,000
Maaseutuyritysten energiainvestoinnit (kokonaan kansallinen) - 10,000 10,000 10,000

1) Rahoituskehys varmistuu, kun komissio on hyväksynyt Suomen CAP-suunnitelman.

2) Sisältää kuntarahan osuuden 52 milj. euroa.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään momentille 12.30.99.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 90 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi noin 10 prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maaseuturahaston elpymisväline (NGEU) -18 400
Maaseutuyritysten energiainvestoinnit (biokaasuinvestoinnit) 10 000
Tukikauden vaihtumisesta johtuva muutos -55 200
Yhteensä -63 600

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 139 016 000
2022 II lisätalousarvio 10 000 000
2022 talousarvio 202 616 000
2021 tilinpäätös 293 586 000