Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilaitoksina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 815 818 825 847
Suomalais-venäläinen koulu 685 703 705 705
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 326 314 316 314
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 493 401 450 450
Koulukotien perusopetus 103 98 107 98
Helsingin eurooppalainen koulu 286 290 284 291
Yhteensä 2 708 2 624 2 687 2 705

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 590 869 1100 1200
— ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä 218 213 225 225
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— tukijaksopäivät 2 340 3 302 3 290 3 300
— tukijaksojen oppilaat 425 575 520 525

Henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76 77 76 76
Suomalais-venäläinen koulu 75 75 80 80
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 530 522 537 540
Eurooppa-koulut 27 27 30 30
Helsingin eurooppalainen koulu 61 61 62 62
Yhteensä 769 762 785 788
Työtyytyväisyys (1—5) 3,7 3,7 4,0 4,0

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 6 190 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 26 983 000
Koulukotien perusopetus 1 226 000
Eurooppa-koulut 2 168 000
Helsingin eurooppalainen koulu 3 499 000
Yhteensä 40 066 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 52 180 63 014 60 766
Bruttotulot 8 764 20 500 20 700
Nettomenot 43 416 42 514 40 066
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 14 282    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 13 126    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 419 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun peruskorjaus 340
Toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittämishankkeet (siirto momentille 29.01.01) -3 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -230
Matkustussäästö -102
Palkkausten tarkistukset 567
Toimistotilasäästö -23
Yhteensä -2 448

2023 talousarvio 40 066 000
2022 II lisätalousarvio 314 000
2022 talousarvio 42 514 000
2021 tilinpäätös 42 260 000