Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

03. Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Pelastusopistosta annetun lain (607/2003) 36 §:n 2 momentissa mainittujen suoritteiden kustannusten korvaamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida myös siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa:Pelastusopisto on ainoa valtakunnallinen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammattilaisia kouluttava oppilaitos, jonka tehtävänä on tutkintokoulutusten kehittäminen ja koulutustarpeisiin vastaaminen. Pelastusopiston lakisääteisenä tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan täydennyskoulutusta sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta. Pelastusopisto vastaa pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä sekä sopimushenkilöstön päällystön ja vastaavan kouluttajan koulutuksesta. Lisäksi Pelastusopiston tehtävänä on kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttaminen, rekrytointi, lähettäminen ja muodostelmien logistiikka kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000)1)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Henkilöstömenot 8 308 8 858 8 937
Toimitilamenot 3 848 3 947 4 023
ICT-menot 1 011 1 200 1 200
Muut menot 5 163 7 599 5 904
Tulot -2 280 -2 141 -2 250
Yhteensä 16 050 19 463 17 814

1) Momentti esitetään perustettavaksi 1.1.2023 alkaen. Taulukossa on huomioitu momentin 26.30.01 pelastustoimen toimintamenot käyttö Pelastusopistossa. Luvut sisältävät siirrettyjen määrärahojen käytön.

Pelastusopiston koulutusjärjestelmä luo pohjan pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön osaamiselle ja valmiudet pelastusalan kansainvälisiin avunantotehtäviin. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat luodaan ammattien kehitysnäkymien pohjalta niin, että ne muodostavat ammatillisesti etenevän jatkumon, jossa huomioidaan myös täydennyskoulutustarpeet.

Pelastusopisto huolehtii osaltaan pelastustoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä tarvittaessa muistakin Pelastusopiston toimialaan soveltuvista tehtävistä.

Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa tutkittua tietoa, esimerkiksi analyysejä ja tilastokatsauksia, pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden kehittämisen tueksi.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastajatutkintojen määrä, kpl, vähintään 114 137 144
Hätäkeskuspäivystäjätutkintojen määrä, kpl, vähintään 41 67 48
Alipäällystötutkintojen määrä, kpl, vähintään 40 20 40
AMK-tutkintojen määrä, kpl 21 30 30
Kansainvälisen pelastustoiminnan valtakunnallisen koulutuksen saaneet henkilöt, lkm 121 290 290
Valtakunnallisiin kv-harjoituksiin osallistuneet henkilöt, lkm 30 80 70
Varautumiskoulutukseen osallistuneet henkilöt, lkm, vähintään 3 606 3 000 6 000
Pelastuslain 67 §:n mukaisen koulutuksen (väestönsuojelun johdon ja muun erityishenkilöstön koulutus) koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 100 100 300
Panokset      
Henkilötyövuodet 134 130 134
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 12 879 13 000 13 000
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet (htv sisältää koulutuksen ja tukipalvelut) 693 803 803
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 27 139 28 000 28 000
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,07 3,08 3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 6,5 5,0 5,0
Pelastusopiston henkilöstön määrä 141 129 129
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,47 3,47 3,47
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 7,6 7,2 6,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)

  2023
esitys
   
Bruttomenot 19 359
Bruttotulot 2 250
Nettomenot 17 109

1) Momentti esitetään perustettavaksi 1.1.2023 alkaen. Vuosien 2021 ja 2022 menot ovat momentilla 26.30.01.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pelastajakoulutettavamäärän lisäyksen suunnittelu 600
Pelastajatutkintojen sisällöllinen kehittäminen 80
Pelastusopiston osuuden siirto momentilta 26.30.01 14 029
Siirto momentilta 26.01.01 100
Siirto momentilta 26.10.02 350
Siirto momentilta 26.20.01 1 250
Siirto momentilta 26.30.01 (Säästön palautus) 100
Siirto momentilta 26.30.02 350
Siirto momentilta 26.40.01 250
Yhteensä 17 109

2023 talousarvio 17 109 000