Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 550 000 euroa.

Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2023—2026.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä muutetaan lain säännökset henkilötietojen käsittelystä vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä selkeytettäisiin Hätäkeskuslaitoksen tehtäviä.

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Henkilöstömenot 37 892 40 664 41 500
Toimitilamenot 3 879 3 726 4 000
ICT-menot 18 346 27 000 21 735
Muut menot 5 228 4 236 7 315
Tulot -3 451 -4 000 -4 000
Yhteensä 61 894 71 626 70 550

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön

Tuloksellisuustavoitteet

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti      
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) 88 90 90
Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin      
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään 4,55 - 4,6
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus      
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) 100 99,99 99,99

Hätäkeskuslaitos

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Tuotokset      
Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta 2 782 980 2 800 000 2 800 000
— vastatut hätäpuhelut, kpl 2 754 870 2 700 000 2 700 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 488 290 1 500 000 1 500 000
Panokset      
Henkilötyövuodet 598 600 630
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö 6 160 6 200 6 200
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 11,6 12 13
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 23,1 24 25
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)1) - 3,3 -
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 607 610 630
Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät, ylipäivystäjät, vuoromestarit ja johtokeskuspäivystäjät) 460 470 500
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)2) 3,25 - 3,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 18,2 16,0 15,0

1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.

2) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 65 345 70 160 74 550
Bruttotulot 3 451 4 000 4 000
Nettomenot 61 894 66 160 70 550
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 755    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 059    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hätäkeskuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien ml. esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta aiheutuvat muutokset 350
Hätäkeskuslaitoksen HTV-tason turvaaminen 1 000
Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) 500
Hätäviestijärjestelmän uudistamisprojekti hätäkeskustoiminnan kyberturvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi (kyber) 2 350
Siirto momentille 26.30.03 -350
JTS-miljardin tuottavuussäästö -134
Matkustussäästö -61
Palkkausten tarkistukset 743
Toimistotilasäästö -8
Yhteensä 4 390

2023 talousarvio 70 550 000
2022 II lisätalousarvio 3 207 000
2022 talousarvio 66 160 000
2021 tilinpäätös 60 198 000