Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 194 000 euroa.

Selvitysosa:Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka torjuu Suomeen kohdistuvia kansallisen turvallisuuden uhkia ja tuottaa tietoa uhkien ennalta ehkäisemiseksi. Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja havaita, estää ja paljastaa ennalta toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä. Suojelupoliisin tuottama tiedustelutieto on oleellinen osa kansallisen turvallisuuden uhkien torjuntaa ja ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.

Vuonna 2019 voimaan tulleen siviilitiedustelulainsäädännön myötä suojelupoliisi sai uusia tehtäviä, jonka seurauksena tiedustelun merkitys toiminnassa on korostunut. Suojelupoliisi on saanut mm. oikeuden tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeuden saada tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Lisäksi, Suojelupoliisi tuottaa Suomessa kaikki turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta. Suojelupoliisin toimintaa ohjaavat sisäministeriön asettamat siviilitiedustelun painopisteet, joilla viraston tiedonhankintaa ja raportointia ohjataan. Painopisteet yhteensovitetaan vuosittain sotilastiedustelun kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Turvallisuusympäristön kehitys entistä ennakoimattomampaan suuntaan korostaa tiedustelulla hankitun analysoidun tiedon merkitystä päätöksenteossa. Suojelupoliisi julkaisi uuden strategiansa syksyllä 2021. Sen avulla Suojelupoliisi haluaa parantaa erityisesti tiedonhankintaa, toimintakulttuuria ja yhteistyötä. Järjestelmällinen, tavoitteellinen ja kohdennettu tiedonhankinta on toiminnan perusta. Tieto on analysoitava ja tarjottava päätöksentekijöille oikeaan aikaan ja selkeässä muodossa. Suojelupoliisi hankkii tietoa, jota valtiojohto ja muut kumppanit eivät muualta saa.

Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla mahdollistetaan lainsäädännön mukaisten toimivaltuuksien tehokas ja asianmukainen soveltaminen, varmistetaan suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen ja siten luodaan edellytykset kansallisen turvallisuuden täysipainoiselle suojaamiselle. Erityisesti tämä tarkoittaa henkilöstöresurssien lisäksi panostamista suojelupoliisin teknisen tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittävään ylläpitoon.

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilöstömenot 34 738 33 958 40 594
Toimitilamenot 6 188 5 634 3 623
ICT-menot 10 688 16 275 7 218
Muut menot 4 500 7 512 5 541
Tulot -8 535 -9 280 -9 280
Yhteensä 47 578 54 099 47 696

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Suojelupoliisi

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Toiminnan tuloksellisuus      
Kirjalliset raportit 113 120 120
Suulliset taustoitukset 196 150 320
Turvallisuusselvitykset, kpl1) 90 378 90 700 90 700
— Suppeat 35 566 27 950 27 950
— Perusmuotoiset 36 734 41 200 41 200
— Laajat 412 650 650
— Liitetyt 17 666 20 900 20 900
Kansalaisuusasialausunnot 104 130 130
Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot 1 441 1 200 1 200
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot 323 300 300
Turvapaikkalausunnot - 5 5
Voimavarojen hallinta      
Toimintamenorahoitus 47 578 40 821 45 194
Henkilötyövuodet 518 505 499
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,8 7,0 6,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,8

1) Turvallisuusselvitysten suoritteiden kokonaismäärät sisältävät sekä maksulliset että maksuttomat suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 56 113 50 101 54 474
Bruttotulot 8 535 9 280 9 280
Nettomenot 47 578 40 821 45 194
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 463    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 780    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 382 7 828 7 834
— muut tuotot 307 300 300
Tuotot yhteensä 7 689 8 128 8 134
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 397 5 868 5 880
— osuus yhteiskustannuksista 2 126 2 260 2 254
Kustannukset yhteensä 7 523 8 128 8 134
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 166 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin uuden toimitilan suunnittelu/henkilöresurssit (kertarahoitus) 200
Pysyvä resurssilisäys laittoman tiedustelun sekä valtiollisen vaikuttamisen torjuntaan (n. 25 htv) (kyber) 2 200
Siirto momentille 26.30.03 -350
Suojelupoliisin ICT-infran turvallisuuden varmistaminen (kyber) 2 750
Suojelupoliisin toimitilahanke, kertaerän poistuminen -200
Toimitilakustannukset -460
Varakonesali -250
JTS-miljardin tuottavuussäästö -58
Matkustussäästö -35
Palkkausten tarkistukset 636
Toimistotilasäästö -60
Yhteensä 4 373

2023 talousarvio 45 194 000
2022 II lisätalousarvio 5 998 000
2022 talousarvio 40 821 000
2021 tilinpäätös 43 895 000