Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 854 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Määrärahasta on varattu 993 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvontaan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Poliisin tuloksellisella sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä toiminnalla vaikutetaan osaltaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa. Poliisi tuottaa turvallisuuden tunnetta suorittamalla lakisääteiset tehtävänsä luotettavasti ja tehokkaasti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti, olemalla ihmisten arjessa näkyvä ja tavoitettavissa sekä säilyttämällä kansalaisten luottamus korkealla. Toimintavalmius ja varautumisen taso on hyvä. Tavoitteena on, että uhkaavat ilmiöt tunnistetaan ja ne kyetään paljastamaan ja estämään. Laitonta maahantuloa ja maassaoloa torjutaan. Poliisin liikenneturvallisuustyöllä vaikutetaan osaltaan liikennekuolemien vähentämiseen ja kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden tunteen lisäämiseen.

Poliisin toiminnassa painotetaan toimintavalmiutta erityisesti kiireellisissä hälytystehtävissä ja ennalta estävyyttä sekä suunnataan tehokasta rikostorjuntaa erityisesti yksilön ja yhteiskunnan kannalta haitallisimpiin rikoksiin, mukaan lukien liikennerikoksiin. Yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi pyritään torjumaan sellaiset hankkeet ja rikokset, jotka voivat vaarantaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Poliisi huolehtii kansainvälisen poliisiyhteistyön kehittämisestä ja ylläpitämisestä osallistumalla sitä varten perustettujen kahden- ja monenvälisten rakenteiden työhön.

Poliisin näkyvyyttä ja palvelujen esteetöntä saatavuutta edistetään resurssien mahdollistamassa laajuudessa digitalisaatiolla ja teknisillä ratkaisuilla. Samalla pyritään varmistamaan, että poliisi pystyy vastaamaan kiireellisen avun tarpeeseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen poliisilain muuttamisesta siten, että poliisin antama virka-apu olisi maksutonta lastensuojelun sekä sosiaalipäivystyksen tehtävissä.

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Henkilöstömenot 608 966 633 578 638 002
Toimitilamenot 80 607 84 989 95 735
ICT-menot 87 214 93 665 107 332
Muut menot 106 464 115 386 84 074
Tulot -70 412 -70 491 -70 823
Yhteensä1) 812 839 857 127 854 320

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen osuuden. Henkilöstömenot kasvavat uusien velvoitteiden ja painopisteiden lisäksi pääasiassa valtion sopimusratkaisun mukaisten palkantarkistusten ja muiden pienempien erien johdosta. Tilakustannukset nousevat yleisen kustannustason ja vuokratason sekä poliisin väestötilojen sekä muiden tilapäisratkaisujen käytön johdosta. ICT-kustannusten nousu aiheutuu muun muassa käyttöön otettavista uusista järjestelmistä sekä nykyisten ja vanhentuneiden järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi kustannusnousua tapahtuu muissa poliisin sopimusvelvoitteissa mm. palveluiden ostoissa.

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja toimintavalmiusaika säilytetään hyvällä tasolla. Poliisin näkyvyyttä ylläpidetään harvaan asutuilla ja alhaisemman palvelutason alueilla. Poliisin toiminnassa painotetaan ennalta estävää toimintaa. Liikenneturvallisuustyössä toimeenpannaan Valtioneuvoston periaatepäätöstä kansallisesta liikenneturvallisuusstrategiasta 2022—2026 ja poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelmaa 2021—2030 kohdentamalla valvontaa ohjelmassa määriteltyihin keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin.

Laittoman maahantulon tilanne Suomessa säilytetään hallittuna tilanteen säilyessä vuoden 2021 tasolla. Toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. SIS 3 -asetusuudistuksen täytäntöönpanon tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa.

Valvonta

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) 918 764 905
Liikennevalvonnan tuottavuus, ilman automaattivalvontaa, liikennerikokset/htv1) 312 331 330
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 102 1 152 1 160
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 127 780 133 869 142 027
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa 126,4 152 135
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 2,90 -
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 3,10 -
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 2,90 -
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 472,5 492,0 492,0
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 54,2 52,0 52,0
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 170 409 191 537 190 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 5 442 5 015 5 800
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 3 223 3 540 3 700
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 17 993 16 435 18 000
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 011 312 879 865 1 050 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 41,5 41,4 41,4
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 7,9 8,2 8,2

1) Liikennevalvonnan tuottavuus, ilman automaattivalvontaa lasketaan seuraavasti: Liikennesuoritteet = ilmoitettujen rikosten määrä, huomioitavat rikosnimikkeet: liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus, ilmaliikennejuopumus, junaliikennejuopumus, vesiliikennejuopumus, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, liikennepako tieliikenteessä. Tutkiva yksikkö = poliisi (pois lukien LVS- ja LITUKE-tutkintaryhmät sekä Ahvenanmaa). HTV = liikennevalvonnan toteutuneet tunnit/1640 (pois lukien automaattivalvonta). Automaattisen liikennevalvonnan tuottavuudessa suoritteisiin lasketaan LVS-suoritteet: RS, RV, EHDRS, sakkomääräys, sakkovaatimus ja rangaistusvaatimus sekä liikennevirhemaksusuoritteet tyypiltään "automaattivalvonta". Suoritteiden määristä on poistettu mitätöidyt. Htv lasketaan automaattivalvonnan toteutuneet tunnit/1640.

Hälytystoiminta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) 217,7 205 224
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 2 149 2 183 2 183
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 223 906 231 498 251 292
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 478,7 518 514
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,7 9,8 9,8
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 16,7 16,9 16,9
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 75,6 75,2 75,2
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 95,5 95,4 95,4
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 3,20 -
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 22 654 21 897 22 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 467 777 447 276 489 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 011 312 879 865 1 050 000
Rikostorjunta

Rikostorjunnassa tavoitteena on perustutkinnan turvaaminen ja rikosten tehokas esikäsittely, joka vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. Toiminnassa painotetaan lisäksi henkilökohtaiseen koskemattomuuteen eli henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, seksuaalirikosten sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteita murentavien rikosten torjuntaa. Erityisesti huomioidaan lapsiin kohdistuvat rikokset ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan torjunta sekä varmistetaan osapuolten ohjaus moniviranomaismalleihin ja tukipalveluihin. Lisäksi jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten torjuntaa ja vakavien sekä vaarallisten vihjeiden tunnistamiskyvyn ja tiedonkulun parantamista. Toimintaympäristön nopean muutoksen johdosta ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden estäminen ja selvittäminen sekä tiedonhankinta korostuvat.

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) ja poliisin rikostorjunnan tuloksellisuus säilytetään nykytasolla. Seksuaalirikosten kokonaisuudistus tulee toteutuessaan voimaan vuonna 2023 vaikuttaen poliisin rikostorjuntaan. Rikosprosessiketjun nopeuttamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi jatketaan syyttäjäyhteistyötä rikosprosessin kehittämistä yhteensovittaen.

Talousrikostorjunnan vaikuttavuuden lisäämiseksi pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan ja tuloksellisuuden säilyttämiseen v. 2022 tasolla. Rikoshyödyn tehokas takaisinsaanti huomioidaan eri rikoslajeissa. Talousrikostorjuntaa toteutetaan harmaan talouden torjuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa kehitetään. Ympäristörikostorjuntaa kehitetään poliisin osaamista lisäämällä ja moniviranomaistoimintaa hyödyntämällä. Ihmiskaupparikosten torjuntaa jatketaan ja tiivistetään edelleen moniviranomaisyhteistyötä.

Yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta haitallisinta tietoverkkorikollisuutta ja erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kohdentuvaa tietoverkkorikollisuutta torjutaan yhteistyössä muiden viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Yksittäisiin kansalaisiin kohdistuvaa tietoverkkorikollisuutta torjutaan erityisesti viestimällä uusista rikoksentekotavoista.

Poliisi paljastaa edelleen törkeää huumausainerikollisuutta, kiinnittää huomiota käyttäjien tehokkaaseen hoitoonohjaukseen viranomaisyhteistyössä ja panostaa verkkotiedusteluun. Poliisi pyrkii vaikeuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja integroitumista yhteiskuntarakenteisiin hallinnollisessa torjuntamenettelyssä sekä tukee henkilöiden irtautumista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä (Exit-toimenpiteet).

Rikostorjunta

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 78 76 72
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 3 897 3 954 4 130
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 408 640 422 736 464 200
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 350,2 1 547 1 726
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 49,2 47,2 49,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 167 172 170
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 37,8 36,6 37,8
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 66,2 62,5 66,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 497 505 508
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,00 -
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,80 -
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,90 -
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,80 -
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,70 -
Onnistuminen viharikosten selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,90 -
Onnistuminen tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,00 -
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 49,2 50,9 50,9
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 318 880 286 745 315 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 302 642 273 230 300 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 50,1 57,55 53,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 40,4 53,29 40,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 2 093 1 446 2 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 3 182 2 992 3 200
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 401 594 570
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 36 812 35 956 36 902
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 1 310 1 081 1 050

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut, myös erityisryhmien palvelutarpeet varmistaen. Sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla.

Lupapalvelut tuotetaan kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti turvaten maksullisen lupahallinnon riittävä palvelutaso, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv) 3 255,2 4 166 3 924
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (maksullinen) 332 330 330
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa 50 704 50 000 50 000
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa 48 596 50 000 50 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa 45 36 39
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 101,9 100 100
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) - 3,39 -
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) 77 77,9 77
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %2) 51,8 50 50
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys 771 000 830 000 800 000
Suoritteet      
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl 1 080 734 1 375 000 1 295 000

1) Lähde: Poliisibarometri

2) Ajanvarausten määrä/asiakaskäyntimäärä

Poliisikoulutus

Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan molemmilla kansalliskielillä annettavalla tutkinto- ja täydennyskoulutuksella. Poliisiammattikorkeakoulussa voi myös suorittaa pelastusalan päällystötutkinnon, jota toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Koulutusta järjestetään myös eri sidosryhmille sekä yksityisille toimijoille.

Tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmia kehitetään jatkuvasti toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisiksi. Koulutusten sisällöissä ja tavoitteissa painotetaan mm. kansainvälisen poliisiyhteistyön, monikulttuurisuuden ja uusien tietojärjestelmien edellyttämiä tietoja ja taitoa. Koulutusten tuottavuutta ja saavutettavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen tarjontaa. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Taloudellisuus      
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 28 552 26 500 26 500
Henkilötyövuodet 190,5 189,0 189,0
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 210 190 190
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 284 250 250
Palvelukyky ja laatu      
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, % 93 92 92
       
Suoritteet      
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden 11,1 10 10
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 317 400 400
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 366 290 308
Julkaisut, kpl 55 38 38

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 733 1 612 1 590
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 677 703 801
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 61 018 62 403 69 838

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisin henkilöstön osaaminen vastaa toimintaympäristön tarvetta. Työsuojelun keinoin varmistetaan työn turvallisuus ja terveellisyys. Erityistä huomiota kiinnitetään työkyvyn tukemiseen vartijoiden ja rikostutkinnassa työskentelevien henkilöiden työhyvinvoinnin edistämiseen. Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä poliisin moninaisuutta edistetään. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jatketaan toimenpiteitä, joilla pyritään turvamaan henkilöstölle terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.

Henkiset voimavarat

2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet1) 10 157 10 220 10 289
Naisia, %-osuus 31,4 31,5 31,6
Poliisimiehet, htv 7 418 7 535 7 500
Naisia, %-osuus 20,0 20,2 20,4
Opiskelijat, htv2) 273 272 233
Naisia, %-osuus 37,9 38,0 38,1
Muu henkilöstö, htv 2 466 2 413 2 556
Naisia, %-osuus 65,0 65,2 65,4
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 14,8 14,9 15,0
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,2 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi3) - 3,3 -

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2021 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht.10 107 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 49,9 htv. Vuoden 2022 arvioissa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 40 htv. Vuoden 2023 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 40 htv.

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

3) Työtyytyväisyysindeksi mitataan poliisin henkilöstöbarometrissä. Seuraava poliisin henkilöstöbarometri toteutetaan vuonna 2021.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 883 251 867 103 925 143
Bruttotulot 70 412 69 785 70 823
Nettomenot 812 839 806 318 854 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 34 099    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 59 794    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 59 181 57 247 58 638
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 57 221 57 247 58 638
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 960 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelun kansallinen käyttöönotto 50
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -390
HTV-määrän ylläpito ja ihmiskauppayksikön jatko, kertaluonteisen lisäyksen poisto -10 600
ICT-suorituskyvyn ylläpito ja modernisointi 7 760
IO (Interoperability) 1 520
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 565
Lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen virka-avun maksuttomuus - kustannusten kompensointi poliisille (siirto momentilta 28.89.31) 332
Lähestymiskiellon tehostaminen 285
Poliisimiesten määrän nosto vuoteen 2023 mennessä 7 500 htv tasolle (HO 2019) 8 000
Poliisin toimintaan kohdistuvat menolisäykset 9 000
Poliisin toimitilojen vuokrankorotukset (Senaatin listalla olevat toimitilahankkeet) 2 567
Poliisitoimen rahoitustason nosto toiminnan tason säilyttämiseksi v. 2022 tasolla 17 456
Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisen ja käyttöönoton aiheuttamat kustannukset 690
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 854
SIS -asetusmuutos, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 377
Tehokkaan rahanpesun estämisen ja valvonnan täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) 993
Tehokkaan rahanpesun estämisen ja valvonnan täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2), kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 289
Titukri, poliisin resursointi vakavimpien ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien tietoverkkorikosten torjunnassa ja tutkinnassa (kyber) 1 400
Toimitilat (HO 2019) 1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -1 952
Matkustussäästö -565
Palkkausten tarkistukset 11 920
Toimistotilasäästö -717
Yhteensä 48 002

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 854 320 000
2022 II lisätalousarvio 17 109 000
2022 talousarvio 806 318 000
2021 tilinpäätös 838 534 000