Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 107 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttamisesta.

Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 3,2 milj. asiaa (2,8 milj. asiaa v. 2021). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 8,0 kuukautta (9,1 kuukautta v. 2021). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 1 100 milj. euroa (1 203 milj. euroa v. 2021). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 585 000 velallisen asioita (560 288 velallista v. 2021).

Konkurssien määrän arvioidaan kasvavan edelleen verrattuna vuoteen 2021, jolloin hakemusten määrä lisääntyi 15,8 % ja aloitettujen konkurssimenettelyjen määrä 3,0 %. Konkurssiasiamiehen valvonnassa oli 31.12.2021 yhteensä 2 981 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 535 oli julkisselvityksessä. Yrityssaneeraushakemusten ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrien arvioidaan myös kasvavan verrattuna vuoteen 2021, jolloin hakemusten määrä väheni 1,5 % ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä kasvoi 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2023 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 793 3 100 3 200
Peritty (milj. euroa) 1 203 1 080 1 100
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,09 0,10 0,10
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 43 42 44
Rahamääristä, % 44 38 40
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,1 8,4 8,0
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 37 34 34
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 569 2 670 2 823
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 30 25 25
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset 313 300 300
Ratkaistujen ulosottokantelujen määrä 55 60 60
Ulosottokantelujen käsittelyaika, kk 8,3 7,0 6,0
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 94 110 120
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 46 50 60

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 82 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 76 % Ulosottolaitoksen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 106 745 107 216 107 645
Bruttotulot 313 250 250
Nettomenot 106 432 106 966 107 395
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 21 702    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 27 011    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -1 718
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -145
Luottotietolain uudistaminen 320
Oikeudenhoidon turvaaminen 801
Ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttaminen (siirto momentilta 25.01.01) 244
Ulosottoverkon säilyttäminen nykyisellään (HO 2019) 400
URA ICT tuottavuushyötyä vastaava määrärahavähennys -500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -263
Matkustussäästö -166
Palkkausten tarkistukset 1 614
Toimistotilasäästö -158
Yhteensä 429

2023 talousarvio 107 395 000
2022 II lisätalousarvio 1 985 000
2022 talousarvio 106 966 000
2021 tilinpäätös 111 741 000