Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 292 594 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön uudistamiseksi, jolla parannetaan lähestymiskiellon tehokkuutta ja uhrin turvallisuutta. Sääntelyn täytäntöönpanon vaikutuksia on lisäksi momentille 12.25.10, 25.10.04, 25.30.01 ja 25.40.01 sekä sisäministeriön pääluokkaan.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellisestä käsittelystä. Lain täytäntöönpanon vaikutuksia on lisäksi momentille 25.30.01 sekä sisäministeriön pääluokassa.

Tuomioistuinvirasto tukee ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Tuomioistuimet ratkaisevat niiden käsiteltäväksi tulleet asiat ja siten tuottavat oikeusturvaa. Tuomioistuinten toimintaa kuvaavat keskeiset indikaattorit on kuvattu oheisessa tunnuslukutaulukossa.

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 7 816 8 220 8 300
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,4 6,5 6,4
Taloudellisuus (€/työmäärä) 2 120 1 874 1 850
Tuottavuus (työmäärä/htv) 42 42 44
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 554 652 580 000 560 000
— Rikosasiat 55 695 60 300 58 000
— Laajat riita-asiat 8 559 8 800 8 700
— Summaariset asiat 417 951 420 000 405 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 5,8 6,0 5,5
— Laajat riita-asiat 9,7 10,0 9,5
— Summaariset asiat 2,6 2,6 2,6
— Velkajärjestelyasiat 5,8 5,8 5,8
Taloudellisuus (€/työmäärä) 647 650 650
Tuottavuus (työmäärä/htv) 117 115 115
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 17 894 17 435 19 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,6 9,7 9,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 565 1 530 1 500
Tuottavuus (työmäärä/htv) 51 50 53
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 3 757 4 500 4 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,2 11,0 11,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 349 1 840 1 800
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 33 40 40
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 510 580 600
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,9 8,5 8,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 6 521 5 534 5 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 13 15 16
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 116 120 120
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 14,3 12,0 11,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 10 216 8 937 9 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 12 13 14

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,64 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 290 028 282 327 293 294
Bruttotulot 799 1 000 700
Nettomenot 289 229 281 327 292 594
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 25 844    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 32 707    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 202 116
Hallintotuomioistuimet 62 500
Tuomioistuinvirasto 6 500
Tietohallinto- ja muut menot 21 478
Yhteensä 292 594

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan patenttituomioistuimen jäsenmaksu (siirto momentille 25.01.01) -200
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -1 846
Hallinto-oikeuksien ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusasioiden käsittelyaikojen lyhentäminen 3 000
Hyvinvointialueiden vaikutus tuomioistuimiin 2 500
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 70
Istuntosalivarustelu (HO 2019) 200
Kuopion oikeustalon liitännäiskustannukset 860
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 326
Lähestymiskiellon tehostaminen 227
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin -2 740
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin (HO 2019) 1 000
Näytön keskittämisen videotallennusjärjestelmän vaativat lisäkustannukset 530
Oikeudenhoidon turvaaminen 2 148
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 348
Sähkön tehoreserviä koskeva muutoksenhaku 46
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen -371
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen (maahanmuuttokokonaisuus) 2 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -598
Matkustussäästö -450
Palkkausten tarkistukset 4 111
Toimistotilasäästö -394
Yhteensä 11 267

2023 talousarvio 292 594 000
2022 II lisätalousarvio 9 675 000
2022 talousarvio 281 327 000
2021 tilinpäätös 296 092 000