Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 095 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 1 855 2 050 2 050
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 115 120 120
— julkaistut ratkaisut 93 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,0 5,5 5,5
— valituslupa-asiat 4,0 4,0 4,0
— asiaratkaisut 15,3 17,0 17,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 4 466 4 500 4 500
— tuottavuus (asia/htv) 26 26 26

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 8 715 8 971 9 102
Bruttotulot 5 10 7
Nettomenot 8 710 8 961 9 095
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 558    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 818    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -20
Oikeudenhoidon turvaaminen 73
JTS-miljardin tuottavuussäästö -22
Matkustussäästö -13
Palkkausten tarkistukset 135
Toimistotilasäästö -19
Yhteensä 134

2023 talousarvio 9 095 000
2022 II lisätalousarvio 110 000
2022 talousarvio 8 961 000
2021 tilinpäätös 8 970 000