Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              41. Energiaverotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tuetaan energiaverotuella.

Yleisillä energiaverotuilla edistetään ammattimaisen toiminnan ja energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä sekä uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöä. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotuella tuetaan maatalouden tulonmuodostusta.

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 89 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan

1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen

2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 8 a §:ssä tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

Selvitysosa:Momentin loppusummaa pienentää energiaintensiivisten yritysten energiaveronpalautuksen vaiheittainen poistaminen vuoteen 2025 mennessä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1. Maatalouden energiaveron palautus 48 500 000
2. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 41 000 000
Yhteensä 89 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muuttuneet veroperusteet -16 500
Yhteensä -16 500

2023 talousarvio 89 500 000
2022 II lisätalousarvio 58 000 000
2022 talousarvio 106 000 000
2021 tilinpäätös 231 978 873

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 82 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 89 500 000 euroon nähden on 7 500 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu energiaintensiivisten yritysten veronpalautusten ennusteen päivityksestä ja 2 500 000 euroa maatalouden energiaveronpalautusten ennusteen päivityksestä. Ennusteiden päivitykset perustuvat vuonna 2022 maksettuihin ja maksettaviin palautuksiin.


2023 talousarvio 82 000 000
2022 II lisätalousarvio 58 000 000
2022 talousarvio 106 000 000
2021 tilinpäätös 231 978 873

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 82 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan

1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen

2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 8 a §:ssä tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

80. Lainat ja takaukset sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville yhteisöille (siirtomääräraha 2 v)

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Valtuus

Valtioneuvosto voi myöntää pääsääntöisesti turvaavin vakuuksin tai poikkeuksellisesti vakuutta tai vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin valtion laina- ja takausohjelmasta velkakirjalainoja tai omavelkaisia takauksia pääomaltaan yhteensä enintään 10,0 mrd. euroa Suomen kannalta keskeisille toimijoille, joilla on omia voimalaitoksia tai omistusosuuksia noin 100 MW sähköntuotantotehon edestä tai yhtiöille joiden toiminnan jatkuminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä. Lainoja ja takauksia voidaan myöntää sähkösopimuksien suojaamisessa käytettävien johdannaissopimusten lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttaman likviditeettitarpeen turvaamiseksi.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat ovat ajautuneet vuoden 2022 kuluessa poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa sekä sähkön ja kaasun markkinahinnat, että tulevaisuuden odotuksia heijastavat johdannaismarkkinahinnat ovat kohonneet merkittävästi. Sähköntuotantoaan johdannaistuotteilla suojaavien toimijoiden vakuusvaateet ja johdannaiskaupan selvitykseen tarvittava käyttöpääomamäärä Nasdaq Commodities -pörssissä on noussut nopeasti poikkeuksellisen korkealle tasolle. Näiden tasojen edelleen kasvaessa on uhkana sähköntuottajien ajautuminen likviditeettikriisiin.

Vakuusvaatimuksien suuri kasvu on johtanut keväästä 2022 lähtien johdannaispositioiden sulkemiseen, mikä on johtanut markkinavolyymin pienentymiseen ja edelleen volatiliteetin kasvuun johdannaispörssissä. Toimijat ovat siirtyneet merkittävässä määrin kahdenvälisiin sopimuksiin, mikä voi osaltaan aiheuttaa systeemiriskiä markkinaan, jos vastapuoliriskit realisoituvat. On myös uhka, että likviditeettikriisi johtaa jonkun yhtiön maksukyvyttömyyteen, mikä puolestaan lisäisi muiden vastuita markkinapaikalla. Tämä voi johtaa muiden yhtiöiden maksukyvyttömyyteen, jonka seurauksena voisi olla riski voimalaitoksien realisoinneista. Jos samanaikaisesti maksuvaikeuksissa on useita yhtiöitä, voimalaitosten omistusta voisi siirtyä realisointitilanteissa ulkomaisiin käsiin. Tämä on Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittistä.

Suomen talouden ja yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta sähkömarkkinoiden toimivuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa on kriittistä. Valtion laina- ja takausohjelman tarkoituksena on varmistaa, että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisten toimijoiden likviditeetti ja toimintakyky voidaan turvata tilanteessa, jossa rahoitus- ja vakuusjärjestelyitä ei ole saatavissa markkinoilta.

Johdannaismarkkinoiden erittäin suuresta epävarmuudesta johtuen tulisi varautua nykyisten johdannaishintojen kaksin- tai kolminkertaistumiseen. Laina- ja takausohjelman puitteissa myönnettävien lainojen ja valtiontakauksien pääoman määrä olisi yhteensä enintään 10,0 mrd. euroa. Valtiontakauksissa pääomamääräisen vastuun lisäksi takaus kattaisi taattavien lainojen velkakirjaehtojen mukaisen koron, viivästyskoron sekä lainaehtojen mukaiset muut maksut ja perimiskulut. Valtiontakauksia voitaisiin myöntää Suomessa toimiluvan omaavien rahoituslaitosten myöntämille lainoille. Laina- ja takausohjelma olisi voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Lainojen ja takauksien kestoaika olisi enintään 2 vuotta.

Valtioneuvosto päättää lainojen ja takauksien tarkemmista ehdoista. Lainat ja takaukset myönnettäisiin markkinaehtoisesti. Lainoista perittäisiin markkinaehtoinen korko ja takauksista markkinaehtoinen takausmaksu. Lainojen ja valtiontakauksien tulee täyttää EU:n valtiontukisäännöt.

Sähkö- ja siihen liittyvällä johdannaismarkkinalla vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen kehitystä ja kestoaikaa on vaikea ennustaa ja arvioida. Alalla arvioidaan vaikean tilanteen olevan lähtökohtaisesti tilapäinen. Valtion lainoituksella ja valtiontakauksilla pyritään varmistamaan energiayhtiöiden toimintakyky poikkeustilanteen yli.

Lainojen ja valtiontakausten myöntäminen olisi harkinnanvaraista ja myöntämisen keskeisenä perusteena on sähkömarkkinoiden toimivuuden turvaaminen. Lainojen ja takauksien myöntäminen edellyttäisi työ- ja elinkeinoministeriön antamaa puoltavaa lausuntoa.


2023 talousarvio
2022 III lisätalousarvio 10 000 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Valtuus

Valtioneuvosto voi myöntää pääsääntöisesti turvaavin vakuuksin tai poikkeuksellisesti vakuutta tai vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin valtion laina- ja takausohjelmasta velkakirjalainoja tai omavelkaisia takauksia pääomaltaan yhteensä enintään 10,0 mrd. euroa Suomen kannalta keskeisille toimijoille, joilla on omia voimalaitoksia tai omistusosuuksia noin 100 MW sähköntuotantotehon edestä tai yhtiöille joiden toiminnan jatkuminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä. Lainoja ja takauksia voidaan myöntää sähkösopimuksien suojaamisessa käytettävien johdannaissopimusten lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttaman likviditeettitarpeen turvaamiseksi.