Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Tilastokeskus kerää ja yhdistää tiedot tietovarannoiksi ja jalostaa niistä tilastoja ja tietotuotteita yhteiskunnalliseen keskusteluun ja asiakkaiden hyödyksi. Tilastokeskus kehittää tilastotoimea yhteistyössä muiden tilastoja tuottavien viranomaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti sekä edistää toiminnallaan tilasto- ja muun tiedon eettistä ja monipuolista hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee koulutukseen, sosiaaliturvaan, tulonjakoon, verotukseen ja ympäristöön liittyvää tutkimusta ja tukee siten päätöksentekijöiden mahdollisuuksia edistää kestävän kehityksen selonteon tavoitteiden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista tehokkailla ja hyvin kohdistetuilla politiikkatoimilla.

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Virasto edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. Digi- ja väestötietovirasto vastaa toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Virastossa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita viraston tehtäviä ovat mm. nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on entistä sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää
  • — Digitaaliset palvelut lisäävät tietojen hyödyntämistä ja tehostavat julkishallinnon toimintaa
  • — Luottamus ja oikeusturva vahvistuvat yhteiskunnassa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen

3) enintään 900 000 euroa tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatukeen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana 141 141 141
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) 1 254 1 100 1 300
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 98 99 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 >98 >98
Tutkijapalvelujen voimassa olevien käyttölupien määrä vuoden lopussa, kpl 1 328 1 800 1 200
Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa 406 415 410
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 95 >98 >98
Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % 42 50 60
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,4 10 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 60 957 63 287 64 120
Bruttotulot 10 842 10 000 12 000
Nettomenot 50 115 53 287 52 120
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 689    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 637    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 533 8 000 9 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 324 4 300 5 600
— osuus yhteiskustannuksista 5 038 3 700 5 200
Kustannukset yhteensä 10 362 8 000 10 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 829 - -1 800
Kustannusvastaavuus, % 82 100 83

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Datahuone 400
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lisätehtävien menot (v. 2022 rahoitus) -1 770
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet 650
Säädöspohjaisen ja ympäristötilastoinnin tilastotuotannon laajentuminen -30
Tilastotuotannon varmistaminen (v. 2022 rahoitus) -1 500
Tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatuki 900
Varhaiskasvatuksen tilastointi (siirto momentille 29.10.20) -50
JTS-miljardin tuottavuussäästö -203
Matkustussäästö -122
Palkkausten tarkistukset 783
Toimistotilasäästö -225
Yhteensä -1 167

2023 talousarvio 52 120 000
2022 II lisätalousarvio 1 674 000
2022 talousarvio 53 287 000
2021 tilinpäätös 51 062 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 607 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 52 120 000 euroon nähden on 487 000 euroa, mistä 400 000 euroa aiheutuu sote- ja pelastustoimen uudistuksen vaikutuksista tilastotuotantoon ja siihen tehtävistä välttämättömistä muutoksista, joita on siirretty toteutettavaksi vuonna 2023 sekä 87 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 52 607 000
2022 II lisätalousarvio 1 674 000
2022 talousarvio 53 287 000
2021 tilinpäätös 51 062 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 607 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen

3) enintään 900 000 euroa tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatukeen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 320 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 1 320 000
2023 talousarvio 52 607 000
2022 tilinpäätös 54 961 000
2021 tilinpäätös 51 062 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 320 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 389 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee päätöksentekoa palvelevaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan julkaisusarjassa. Asiantuntijatoimintaa ovat esimerkiksi tiedeyhteisöä palvelevat lausunnot ja alustukset sekä päätöksentekoa palvelevat lausunnot, kuulemiset, alustukset, työryhmäjäsenyydet ja muu politiikkavalmistelun tuki. Vuonna 2023 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 2,2 5,0 5,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 5 206 5 653 5 889
Bruttotulot 1 600 1 800 1 500
Nettomenot 3 606 3 853 4 389
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 447    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 691    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Datahuone 535
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Matkustussäästö -28
Palkkausten tarkistukset 53
Toimistotilasäästö -9
Yhteensä 536

2023 talousarvio 4 389 000
2022 II lisätalousarvio 279 000
2022 talousarvio 3 853 000
2021 tilinpäätös 3 850 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 403 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 14 000 euroa talousarvioesityksen 4 389 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 4 403 000
2022 II lisätalousarvio 279 000
2022 talousarvio 3 853 000
2021 tilinpäätös 3 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 403 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 104 000
2023 talousarvio 4 403 000
2022 tilinpäätös 4 132 000
2021 tilinpäätös 3 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa.

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 67 834 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista, asteikko 1—4 2,7 3,2 3,2
DVV:n omalla päätöksellä ratkaistujen edunvalvonnan määräämisasioiden keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen saapumisesta, pv 146 90 90
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta/ pv 79 30 30
Suomi.fi-viestien määrä, lähetetyt viestit (milj. kpl) 18 20 30
Työperusteinen ulkomaalaisten rekisteröinti (henk. koht. käyntiä edellyttävät asiat), käsittelyaika ajanvarauksen tekemisestä rekisterinmerkinnän tiedoksiantoon (kalenteripv)     30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,8 8,0 7,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 99 214 101 981 109 834
Bruttotulot 48 301 43 730 42 000
Nettomenot 50 913 58 251 67 834
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 501    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 954    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 27 532 28 500 26 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 35 084 35 625 33 125
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 552 -7 125 -6 625
Kustannusvastaavuus, % 78 80 80
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 19 945 14 800 15 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 12 774 8 222 8 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 171 6 578 6 700
Kustannusvastaavuus, % 156 180 180

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuun liittyvän varmenteen ylläpito 2 000
Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa (kyber) 270
Digituen toimintamallin ylläpito ja jatkokehitys 1 300
Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan kehittäminen 350
Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan uudistamisen lisäkustannukset 1 320
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 755
Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelma 1 000
Luonnollisen henkilön tunnistusvälineen hintatuki 1 000
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 750
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet -270
Suomi.fi -palvelujen tuki sote-sektorille 2 000
Suomi.fi -palvelujen virkailijapalvelut -392
Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinti (maahanmuuttokokonaisuus) 864
VAAKA-hankkeen siltaus kohti Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelmaa (v. 2022 rahoitus) -3 200
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A-hankkeen osuus) -1 300
Vanhemmuuden tunnustamisen menot 271
Virkailijatuki Suomi.fi-valtuuksien luontiin -650
Virkailijavaltuuttamispalvelu henkilöasiakkaille 320
Viron väestörekisteriviranomaisen kanssa neuvoteltu tietojenvaihtosopimus -305
JTS-miljardin tuottavuussäästö -183
Matkustussäästö -355
Palkkausten tarkistukset 527
Toimistotilasäästö -489
Yhteensä 9 583

2023 talousarvio 67 834 000
2022 II lisätalousarvio 5 567 000
2022 talousarvio 58 251 000
2021 tilinpäätös 56 366 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 68 052 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 218 000 euroa talousarvioesityksen 67 834 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 68 052 000
2022 IV lisätalousarvio 650 000
2022 II lisätalousarvio 5 567 000
2022 talousarvio 58 251 000
2021 tilinpäätös 56 366 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valiokunta poistaa momentilta määrärahan (5 321 000 euroa), koska Digi- ja väestötietoviraston toimintamenomomenttia koskevat hallituksen esitykset (HE 132/2022 vp) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi, (HE 133/2022 vp) digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi sekä (HE 145/2022 vp) julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi ovat eduskunnassa kesken, eikä lakiesityksiä ole vielä hyväksytty.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 731 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 5 132 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuun liittyvän varmenteen ylläpidosta, 1 216 000 euroa henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan uudistamisen lisäkustannuksista, 1 000 000 euroa luonnollisen henkilön tunnistusvälineen hintatuesta, 350 000 euroa henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan kehittämisestä ja 566 000 euroa julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevan lainsäädännön muutoksista.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp).


2023 I lisätalousarvio 5 132 000
2023 talousarvio 62 731 000
2022 IV lisätalousarvio 650 000
2022 II lisätalousarvio 5 567 000
2022 talousarvio 58 251 000
2021 tilinpäätös 56 366 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 46/2022 vp (24.2.2023)

Valiokunta vähentää momentilta 4 566 000 euroa, koska väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta ym. (HE 132/2022 vp) sekä digitaalista henkilöllisyyttä (HE 133/2022 vp) koskevien hallituksen esitysten käsittely eduskunnassa jää kesken, eikä lakiesityksiä hyväksytä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 153 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 1 153 000
2023 I lisätalousarvio 566 000
2023 talousarvio 62 731 000
2022 tilinpäätös 64 468 000
2021 tilinpäätös 56 366 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 153 000 euroa.

04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.


2023 talousarvio 8 000 000
2022 talousarvio 8 000 000
2021 tilinpäätös 6 033 998

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.