Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

20. Palvelut valtioyhteisöllePDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Valtiovarainministeriön hallinnonalan keskitetysti koko valtioyhteisölle tuottamia palveluja ovat mm. valtion rahoituksen hankinta, valtion myöntämien lainojen hoito, valtion eläkejärjestelmä, valtion yhteiset IT-palvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä toimitilapalvelut. Valtion yhteisiä toimintoja ja palveluja kehitetään tavoitteena yhtenäisesti toimiva, osaamista yhdistävä valtiokonserni, joka tuottaa lisäarvoa ja mittakaavaetuja.

Valtiokonttorin tehtävänä on toimia vastuualueelleen kuuluvien palvelujen tuottajana ja kehittäjänä. Valtiokonttori huolehtii valtion rahoitustoiminnoista, valtion keskuskirjanpidosta, laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjauksesta, analysointi- ja raportointipalveluista, valtion vahinkovakuutuksesta ja muista valtion maksamista korvauksista sekä valtionperinnöistä. Palvelujen ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä asiakkaiden, kumppanien ja valtiovarainministeriön kanssa.

Valtiokonttorin hoidossa olevia valtion sisäisiä palveluja ovat mm. valtion rahoitustoiminnot, valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus, valtion talous- ja henkilöstötiedon raportointi, valtion sisäinen vahinkovakuutustoiminta sekä valtionperinnöt.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tuottaa keskitettyjä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä muita hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja. Palkeilla voi olla myös muita erikseen säädettyjä tehtäviä. Palkeiden asiakkaita ovat valtion virastot, laitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot. Asiakkaita voivat lisäksi olla eduskunta ja sen yhteydessä toimivat virastot, eduskunnan alaisuudessa ja valvonnassa toimivat yksiköt, valtion liikelaitokset sekä valtioenemmistöiset osakeyhtiöt, joiden julkisten palveluiden tuottamisesta säädetään lailla. Palkeiden rahoitus muodostuu pääosin asiakaslaskutuksesta, joka perustuu omakustannushintaiseen palvelujen hinnoitteluun. Omakustannushinta sisältää palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä aiheutuneet kustannukset.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluita. Näitä ovat esimerkiksi tietoliikenne-, käyttö-, työasema- ja viestintäpalvelut sekä näihin liittyvät infrastruktuuri- ja tukipalvelut.

Valtorin Turvallisuusverkkoliiketoiminta (TUVE-liiketoiminta) tuottaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan edellyttämiä turvallisuusverkon palveluita, jotka täyttävät korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset.

Senaatti-kiinteistöt on liikelaitos, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä toimitilojen vuokraamisesta ja toimii työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana pääosin valtioyhteisöön kuuluville yksiköille. Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu tytäryhtiöinä toimivia kiinteistöosakeyhtiötä.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
 • — Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa
 • — Nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut
 • — Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus.

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 251 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Velanhallinnan tulos >0 >0 >0
Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % 100 100 100
Kirjanpitoyksiköitä, joita huomautettu sisäisestä valvonnasta   <5 <5
Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaishenkilötyövuosiin, % 1,06 1,09 1,08
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 98 100 100
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 8,9 8,5 8,5
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 6 12 10
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 78 90 95
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa, %      
— talousarviotiedot 88 95—100 95—100
— toteutumatiedot 94 95—100 95—100
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 4,0 3,8 3,8
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,7 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 45 983 43 148 42 913
Bruttotulot 5 741 6 132 5 662
Nettomenot 40 242 37 016 37 251
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 598    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 748    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 213 5 570 5 225
— muut tuotot 43 23 57
Tuotot yhteensä 5 256 5 593 5 282
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 092 2 252 2 309
— osuus yhteiskustannuksista 3 273 3 321 2 963
Kustannukset yhteensä 5 365 5 573 5 272
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -109 20 10
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Analysointi- ja raportointipalvelun menot 210
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tietojärjestelmäkehitys (v. 2022 rahoitus) -2 600
EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät 1 500
Hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen tehtävät 128
Hyvinvointialueille siirtyvien lainojen ja sopimusten hallinnointi -500
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 1 230
Kansalaispalvelujen laajennetut tehtävät 300
Kansallinen tulorekisteri -118
Kuntien automaattisen talousraportoinnin ylläpitokustannusten täsmentyminen (siirto momentilta 28.90.30) 150
Peppol-toiminnan perustaminen Suomeen 350
Vahinkolajien siirto vahingonkorvausjärjestelmään ja korvauskäsittelyn digitalisointi -1 500
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentille 28.70.20) -4 308
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentilta 28.70.20) 3 909
Velanhallinnan kehittäminen (kyber) 1 340
Whistle blowing -ilmoituskanava -220
Matkustussäästö -21
Palkkausten tarkistukset 424
Toimistotilasäästö -39
Yhteensä 235

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 37 251 000
2022 II lisätalousarvio 535 000
2022 I lisätalousarvio 4 500 000
2022 talousarvio 37 016 000
2021 tilinpäätös 42 392 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 809 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 37 251 000 euroon nähden on 558 000 euroa, mistä 500 000 euroa aiheutuu kuntatalouden tietopalvelun ennakoitua suuremmista kustannuksista ja 58 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 37 809 000
2022 IV lisätalousarvio 375 000
2022 II lisätalousarvio 535 000
2022 I lisätalousarvio 4 500 000
2022 talousarvio 37 016 000
2021 tilinpäätös 42 392 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valiokunta poistaa momentilta määrärahan 1 230 000 euroa, koska osaksi Valtiokonttorin toimintamenoja koskevan hallituksen esityksen (HE 145/2022 vp) julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi käsittely on eduskunnassa kesken, eikä lakiesitystä ole vielä hyväksytty.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 579 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 9 236 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 644 000 euroa aiheutuu maatalouden alkutuotannon kustannustukien toimeenpanosta, 1 604 000 euroa siltarahoituksesta kustannustukien toimeenpanokyvykkyyden ylläpitämisestä, 1 000 000 euroa kuntatalouden tietopalveluun liittyvistä odotettua suuremmista kustannuksista, 1 000 000 euroa korvauspalveluiden valmiustoiminnan perustamisesta, 923 000 euroa julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevan lainsäädännön muutoksista, 745 000 euroa takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen toimeenpanokustannuksista ja 320 000 euroa valtion myöntämien korkotukilainojen hallinnoinnin aiheuttamasta lisätyöstä.

Takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen ja avustuksiin asuntoyhteisöille takautuvasta sähköhyvityksestä sähkökeskuslämmitykseen ja niiden toimeenpanoon on budjetoitu yhteensä 414 875 000 euroa momenteille 28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 ja 35.20.54.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp).


2023 I lisätalousarvio 9 236 000
2023 talousarvio 36 579 000
2022 IV lisätalousarvio 375 000
2022 II lisätalousarvio 535 000
2022 I lisätalousarvio 4 500 000
2022 talousarvio 37 016 000
2021 tilinpäätös 42 392 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 9 236 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 769 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 769 000
2023 I lisätalousarvio 9 236 000
2023 talousarvio 36 579 000
2022 tilinpäätös 42 426 000
2021 tilinpäätös 42 392 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 769 000 euroa.

02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien käytöstä aiheutuvien kurssierojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtiokonttori hankkii keskitetysti virastojen ja laitosten valuuttamääräisiin hankintoihin tarvittavat valuutat. Toimintamallilla tavoitellaan valuutanvaihdon prosessin tehostumisen sekä osaamisen ja skaalaetujen hyödyntämisen myötä huomattavia kustannussäästöjä valtiolla.

Momentille kirjataan keskitetysti hoidettujen valuuttamääräisten pankkitilien saldojen kurssierot. Kurssiero syntyy esimerkiksi silloin, kun hyödykkeen valuuttamääräinen hankintameno kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteella käyttäen Euroopan keskuspankin edellisen päivän keskikurssia ja meno maksetaan valuutalla, joka on viety kirjanpitoon valuuttamääräisen tulon kertymispäivän arvolla tai jonka hankinta on viety kirjanpitoon valuuttaerästä maksetulla euromäärällä. Varainhoitovuoden aikana syntynyt kumulatiivinen kurssiero voi olla tilinpäätöksessä joko positiivinen, jolloin se tuottaa valtiolle tuloa, tai negatiivinen, jolloin se aiheuttaa valtiolle menoa, jota varten talousarviossa on osoitettava määräraha.


2023 talousarvio 600 000
2022 talousarvio 600 000
2021 tilinpäätös 13 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien käytöstä aiheutuvien kurssierojen maksamiseen.

03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Huoltovarmuuspankin ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtion maksuliikepankkien toimintojen auditointeihin.

Selvitysosa:Huoltovarmuuspankki mahdollistaa valtion maksuliikkeen jatkumisen tilanteissa, joissa valtion 1. Pankki ja 2. Pankki eivät pystyisi tuottamaan maksuliikepalveluita valtiolle.


2023 talousarvio 1 700 000
2022 talousarvio 1 600 000
2021 tilinpäätös 1 559 250

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Huoltovarmuuspankin ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtion maksuliikepankkien toimintojen auditointeihin.

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys 3,7 3,8 3,8
Ostolaskut, kpl/htv 22 234 22 200 23 000
Myyntilaskut, kpl/htv 60 887 65 000 62 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv 12 030 12 000 12 200
Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv 12 150 12 400 12 500
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2019=100) 103,5 100,9 100,9
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,7 8,5 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 57 529 59 719 60 811
Bruttotulot 58 957 57 719 58 811
Nettomenot -1 428 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 831    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 58 957 57 719 58 811
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 57 529 59 719 60 811
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 428 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 102 97 97

2023 talousarvio 2 000 000
2022 talousarvio 2 000 000
2021 tilinpäätös -1 258 591

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Selvitysosa:Talousarvioesitykseen nähden momentin määrärahalaji on muutettu.


2023 talousarvio 2 000 000
2022 talousarvio 2 000 000
2021 tilinpäätös -1 258 591

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Yksikköhintojen kehitys, 2019 = 100 95 96 94
Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (päättäjät ja yhteyshenkilöt) - asteikko 1—5 2,6 3,1 3,3
Asiakastyytyväisyys, käyttäjät - asteikko 1—5   3,3 3,4
Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) 3,9 3 2,7
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 3,7 3,8 3,8
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 6,6 6,5 6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 406 463 405 435 421 967
Bruttotulot 404 934 400 435 416 967
Nettomenot 1 529 5 000 5 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 529    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 404 934 400 435 416 967
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 406 463 405 435 421 967
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 529 -5 000 -5 000
Kustannusvastaavuus, % 99,6 99 99

2023 talousarvio 5 000 000
2022 talousarvio 5 000 000
2021 tilinpäätös 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.

10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää palvelukeskuksen ja sen tuottamien palvelujen korvaus-, kehittämis- ja laajennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään palvelukeskuksen ja sen tuottamien palvelujen kehittämis- ja laajennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin sekä palvelutuotannon korvausinvestointeihin kuten laite- ja lisenssihankintoihin. Palvelukeskus sisällyttää momentin määrärahan käyttöä vastaavat kustannukset asiakashintoihin. Palvelukeskus tulouttaa määrärahan käyttöä vastaavan määrän useammalle vuodelle jaksotettuna.

Palvelukeskuksen tuloutuksesta kertyvät tulot on budjetoitu momentille 12.28.20.


2023 talousarvio 15 000 000
2022 talousarvio 15 000 000
2021 tilinpäätös 15 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää palvelukeskuksen ja sen tuottamien palvelujen korvaus-, kehittämis- ja laajennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin.

11. Verkkomaksaminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verkkomaksaminen-palvelun (Suomi.fi -maksut) kehittämiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan palvelutuotantoon, palveluntuottajien veloituksiin sekä palvelun hankinnasta, hallinnoinnista, käytöstä ja kehittämisestä aiheutuviin työ- ja muihin menoihin.

Selvitysosa:Suomi.fi -palvelun tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.


2023 talousarvio 500 000
2022 talousarvio 500 000
2021 tilinpäätös 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verkkomaksaminen-palvelun (Suomi.fi -maksut) kehittämiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan palvelutuotantoon, palveluntuottajien veloituksiin sekä palvelun hankinnasta, hallinnoinnista, käytöstä ja kehittämisestä aiheutuviin työ- ja muihin menoihin.

88. Senaatti-konsernin liikelaitokset

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-konsernin liikelaitoksille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet:

Senaatti-kiinteistöt

 • — Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.
 • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Edistää omalta osaltaan yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
 • — Varautuu omassa toiminnassaan poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriöihin sekä tukee asiakkaita toimitilojen varautumisen tason nostamisessa.
 • — Tuottaa ja ylläpitää valtion toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi.
 • — Toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin.

Puolustuskiinteistöt

 • — Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on tuottaa itse tai ostaa markkinoilta tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan Puolustusvoimien suorituskykyä kaikissa turvallisuustilanteissa annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti.
 • — Puolustuskiinteistöt edistää Puolustushallinnon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia tehokkaan toimitilarakenteen aikaansaamiseksi.
 • — Tuottaa ja ylläpitää Puolustusvoimien toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi. Osana Senaatti-konsernia Puolustuskiinteistöt mahdollistaa valtion toimitilakannan keskitetyn ja tehokkaan johtamisen.
 • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden järjestelmän kriisinsietokyky, huoltovarmuus ja energian omavaraisuus sekä taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Puolustuskiinteistöt tuottaa ympäristöpalveluita koko valtiokonsernille. Puolustuskiinteistöt edistää osana Senaatti-konsernia yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
2. Investoinnit

Senaatti-konsernin liikelaitosten investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2023 enintään 700 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 700 milj. euroa.

Investoinnit kohdistuvat pääosin valtion tehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen, sisäolosuhteita parantavaan, toimitilatehokkuutta kasvattavaan ja viranomaisten toimintaedellytykset turvaavaan rakentamiseen. Investointivaltuus ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-konsernin liikelaitokset oikeutetaan ottamaan vuoden 2023 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 500 milj. euroa.

4. Valtuudet

Valtio saa luopua täysin omistamansa Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden omistuksesta vastikkeetta siten, että valtiolle kuitenkin jää vähintään yhden (1) kappaleen sisältävä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (616/2021) määritelty erilajinen osakesarja. Maakuntien tilakeskus Oy:n luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet siirretään Senaatti-kiinteistöiltä valtiovarainministeriölle edelleen luovutettavaksi vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-konsernin liikelaitosten yhteenlasketuksi vuokrauksen (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 6 milj. euroa vuodelle 2023. Alustavan suunnitelman mukaan tulos muodostuu kokonaisuudessaan Senaatti-kiinteistöistä.

Vuonna 2023 Senaatti-konsernin liikelaitokset tulouttavat valtion talousarvioon yhteensä 48,8 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2022 voiton tuloutuksena. Vuoden 2023 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 13,5 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 0,3 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 500 milj. euroa.

Senaatti-konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisesta markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-konsernin ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Valtuusehdotus koskee Senaatti-kiinteistöjen 100 % omistuksessa olevan tytäryhtiö Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden hallinnansiirtoa ja edelleenluovutusta valtiolta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii hyvinvointialueesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1.1.2023 mennessä. Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31.12.2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista. Valtiolla on osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilajisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen. Maakuntien tilakeskus Oy:n oma pääoma per 31.12.2021 on noin 8,4 milj. euroa. Osakkeiden luovuttamisesta valtiolta päättää tarkemmin valtioneuvosto.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2023 (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 560
Puolustuskiinteistöt 140
Yhteensä 700

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  Senaatti-kiinteistöt Puolustuskiinteistöt
  2022
TA
2023
TAE
2022
TA
2023
TAE
         
Liikevaihto, milj. euroa 544 583 299 328
— Suora vuokraus 415 448 251 274
— Edelleenvuokraus 104 108 5 7
— Palvelut 25 28 44 47
Liiketoiminnan muut tuotot 37 40 - -
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. euroa 169 185 89 96
— % liikevaihdosta 31 32 30 29
Poistot (sis. arvonalentumiset) 148 162 83 91
Liikevoitto, milj. euroa 39 40 6 5
— % liikevaihdosta 7 7 2 2
Tilikauden tulos, milj. euroa 30 24 3 -
— % liikevaihdosta 6 4 1 -
Taseen loppusumma 5 101 5 428 1 304 1 354
Kiinteistöjen myynnit, kauppahinnat, milj. euroa 17 18 - -
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. euroa 35 35 - -
Investoinnit, milj. euroa 560 560 140 140
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,0 0,9 0,6 0,4
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat 0,2 0,0 0,4 0,0
Omavaraisuusaste, % 58 54 61 59
Henkilöstömäärä 550 565 705 715

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 0,8 0,5 0,3
13.01.04 Korot valtion lainoista 3,7 2,8 2,0
13.05.01 Voiton tuloutus 35 35 35
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 18,3 16,0 11,5
Yhteensä 57,8 54,3 48,8

2023 talousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-konsernin liikelaitoksille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet:

Senaatti-kiinteistöt

 • — Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.
 • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Edistää omalta osaltaan yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
 • — Varautuu omassa toiminnassaan poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriöihin sekä tukee asiakkaita toimitilojen varautumisen tason nostamisessa.
 • — Tuottaa ja ylläpitää valtion toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi.
 • — Toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin.

Puolustuskiinteistöt

 • — Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on tuottaa itse tai ostaa markkinoilta tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan Puolustusvoimien suorituskykyä kaikissa turvallisuustilanteissa annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti.
 • — Puolustuskiinteistöt edistää Puolustushallinnon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia tehokkaan toimitilarakenteen aikaansaamiseksi.
 • — Tuottaa ja ylläpitää Puolustusvoimien toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi. Osana Senaatti-konsernia Puolustuskiinteistöt mahdollistaa valtion toimitilakannan keskitetyn ja tehokkaan johtamisen.
 • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden järjestelmän kriisinsietokyky, huoltovarmuus ja energian omavaraisuus sekä taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Puolustuskiinteistöt tuottaa ympäristöpalveluita koko valtiokonsernille. Puolustuskiinteistöt edistää osana Senaatti-konsernia yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
2. Investoinnit

Senaatti-konsernin liikelaitosten investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2023 enintään 700 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 700 milj. euroa.

Investoinnit kohdistuvat pääosin valtion tehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen, sisäolosuhteita parantavaan, toimitilatehokkuutta kasvattavaan ja viranomaisten toimintaedellytykset turvaavaan rakentamiseen. Investointivaltuus ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-konsernin liikelaitokset oikeutetaan ottamaan vuoden 2023 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 500 milj. euroa.

4. Valtuudet

Valtio saa luopua täysin omistamansa Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden omistuksesta vastikkeetta siten, että valtiolle kuitenkin jää vähintään yhden (1) kappaleen sisältävä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (616/2021) määritelty erilajinen osakesarja. Maakuntien tilakeskus Oy:n luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet siirretään Senaatti-kiinteistöiltä valtiovarainministeriölle edelleen luovutettavaksi vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

5. Suostumukset

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt -liikelaitos oikeutetaan siirtämään omistajahallinnastaan valtiovarainministeriölle ja valtiovarainministeriö siirtämään edelleen työ- ja elinkeinoministeriölle Espoon kaupungin Otaniemen kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö 49-10-19-4 sillä sijaitsevine rakennuksineen yhteensä arvoltaan enintään 43 milj. euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan luovuttamaan mainittu omaisuus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle vastikkeetta.

Siirto Senaatti-kiinteistöistä merkitään ensisijaisesti liikelaitoksen lainaehdoin annetun pääoman vähennykseksi ja toissijaisesti muun oman pääoman vähennykseksi. Valtioneuvosto päättää hallinnonsiirron ja luovutuksen tarkemmista ehdoista.

Selvitysosa:Suostumus koskee Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimuskäyttöönsä pääosin vuokraaman kohteen hallinnansiirtoa sekä luovuttamista Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle. Kohde sijaitsee osoitteessa Tietotie 3, Espoo ja tontin pinta-ala on yhteensä noin 20 000 m2. Tontilla sijaitsee yksi yhteensä noin 21 500 kerrosneliön suuruinen vuonna 1997 rakennettu rakennus, jota on vuonna 2002 laajennettu. Osassa tiloista on vuokralaisena Aalto-korkeakoulusäätiö. Hallinnansiirto pienentäisi siirtoarvoa vastaavalla määrällä Senaatti-kiinteistöjen hallinnansiirtojen myötä muodostunutta velkaa valtiolle. Mikäli siirtohetkellä lainapääomaa on siirtoarvoa vähemmän, kohdennettaisiin loppuosa Senaatti-kiinteistöjen muun oman pääoman vähennykseksi. Hallinnansiirron ja luovutuksen tarkemmista ehdoista päättää valtioneuvosto.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio
2022 tilinpäätös
2021 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

5. Suostumukset

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt -liikelaitos oikeutetaan siirtämään omistajahallinnastaan valtiovarainministeriölle ja valtiovarainministeriö siirtämään edelleen työ- ja elinkeinoministeriölle Espoon kaupungin Otaniemen kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö 49-10-19-4 sillä sijaitsevine rakennuksineen yhteensä arvoltaan enintään 43 milj. euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan luovuttamaan mainittu omaisuus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle vastikkeetta.

Siirto Senaatti-kiinteistöistä merkitään ensisijaisesti liikelaitoksen lainaehdoin annetun pääoman vähennykseksi ja toissijaisesti muun oman pääoman vähennykseksi. Valtioneuvosto päättää hallinnonsiirron ja luovutuksen tarkemmista ehdoista.