Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

Sotilaallinen kriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja sen kautta vaikutetaan ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osallistumisen kansalliset tavoitteet asetetaan operaatiokohtaisesti. Valmistelussa ja toteutuksessa huomioidaan, että operaatiot ovat monimuotoisia, ja niissä tarvitaan myös erityissuorituskykyjä.

Operaatiot voivat käynnistyä nopeasti, mikä vaatii joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä puolustushallinnolta ja valtionjohdon päätöksenteolta. Laaja-alainen suorituskykyjen käyttö operaatioissa on merkittävää niin suorituskykyjen kehittämisen kuin osallistumisen vaikuttavuuden kannalta.

Kriisinhallintaoperaatioista saadut kokemukset hyödynnetään sekä kansallisten että kriisinhallinnan suorituskykyjen kehittämisessä. Sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden tai koalitioiden operaatioissa sekä koulutus- ja neuvonantotehtävissä.

Sotilaalliselle kriisinhallinnalle asetetaan seuraavat tulostavoitteet:

  • — Puolustusvoimat on toteuttanut sille osoitetut kriisinhallintatehtävät
  • — Puolustusvoimilla on valmius osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menot

  2021
tilinpäätös
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (UM), milj. euroa 34,7 53,1 50,7
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (PLM), milj. euroa 58,0 64,3 64,0
Yhteensä 92,7 117,4 114,7

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 63 988 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen edellyttämiin ampumatarvike-, huolto- ja materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavasta tuesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu, materiaalisesta tukemisesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

10) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin

12) yhdessä momentin 24.10.20 määrärahan kanssa enintään 450 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2023 saa tehdä kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman parantamiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2023—2026 enintään 20 000 000 euroa (Kriisinhallinnan kehittämisohjelman tilausvaltuus 2023, KRIHA KEHO 2023).

KRIHA KEHO 2023 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2023 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Tilausvaltuuden maksatusmäärärahat ja siihen liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 372 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 503 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 650 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 7 361 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 318 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 9 625 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 16 000 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 615 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 297 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 10 974 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 150 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 527 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 468 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 128 000
Yhteensä   63 988 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2023.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026 2027— Yhteensä
vuodesta
2023
lähtien
             
Kriisinhallinnan kehittämisohjelman tilausvaltuus 2023, KRIHA KEHO 2023 5 000 5 000 5 000 5 000 - 20 000
Menot yhteensä 5 000 5 000 5 000 5 000 - 20 000

Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman määrärahoihin sisältyvä uusi KRIHA KEHO 2023 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Tilausvaltuudella hankitaan panssariajoneuvoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kustannustasotarkistus (2021) 405
Kustannustasotarkistus (2023) 910
Käyttösuunitelmakohtien muutokset -4 000
Siirto momentilta 24.10.20 2 400
Yhteensä -285

2023 talousarvio 63 988 000
2022 II lisätalousarvio 2 905 000
2022 talousarvio 64 273 000
2021 tilinpäätös 58 023 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Tyhjä PaatososanKappaleKooste elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 5 652 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 742 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 250 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 7 302 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 373 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 10 010 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 17 090 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 704 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 297 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 11 289 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 367 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 548 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 504 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 5 860 000
Yhteensä   63 988 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) +4 280 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot +239 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan -400 000
05. Irakin koulutusoperaation menot -59 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot +55 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot +385 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma +1 090 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot +89 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot +315 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot +217 000
17. Malin YK - operaation menot (MINUSMA) +21 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) +36 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin -6 268 000
Yhteensä   -

Muutos talousarvioesitykseen nähden aiheutuu pääosin KFOR-operaation vahvuuden nostosta 21 sotilaasta noin 64 sotilaaseen. Muilta osin muutokset aiheutuvat operaatioiden tarkentuneista suunnitteluperusteista sekä yhteisten menojen määrärahatarpeista.


2023 talousarvio 63 988 000
2022 IV lisätalousarvio
2022 II lisätalousarvio 2 905 000
2022 talousarvio 64 273 000
2021 tilinpäätös 58 023 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään yhteensä lähes 64 milj. euroa, joka vastaa vuoden 2022 varsinaista talousarviota. Momentille sisältyy myös poikkeuksellisesti uusi 20 milj. euron tilausvaltuus kaluston hankintaan vuosina 2023—2026. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hankinnat pystytään tekemään momentin nykyisen kehyksen puitteissa, joten valtuudesta ei aiheudu kehyksen ylittäviä määrärahatarpeita. Valiokunta pitää valtuutta perusteltuna.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 63 988 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen edellyttämiin ampumatarvike-, huolto- ja materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavasta tuesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu, materiaalisesta tukemisesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

10) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin

12) yhdessä momentin 24.10.20 määrärahan kanssa enintään 450 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2023 saa tehdä kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman parantamiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2023—2026 enintään 20 000 000 euroa (Kriisinhallinnan kehittämisohjelman tilausvaltuus 2023, KRIHA KEHO 2023).

KRIHA KEHO 2023 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2023 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Tilausvaltuuden maksatusmäärärahat ja siihen liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 5 652 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 742 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 250 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 7 302 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 373 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 10 010 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 17 090 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 704 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 297 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 11 289 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 367 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 548 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 504 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 5 860 000
Yhteensä   63 988 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan unionin sotilaallisen koulutusoperaation (EUMAM Ukraine) menoihin.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 5 652 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 742 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 250 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 7 302 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 373 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 10 010 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 17 090 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 704 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 297 000
13. EUMAM/Ukrainan koulutusoperaation menot 4 000 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 11 289 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 367 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 548 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 504 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 860 000
Yhteensä   63 988 000

Selvitysosa:Perustelujen täydennys aiheutuu siitä, että Suomen on tarkoitus osallistua EUMAM-operaatioon tarjoamalla ukrainalaissotilaille koulutusmoduuleja vuosina 2023 ja 2024.

Tämän johdosta momentin käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta 13. EUMAM/Ukrainan koulutusoperaation menot, jolle osoitetaan 4 000 000 euroa. Menot katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 20.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 63 988 000
2022 IV lisätalousarvio
2022 II lisätalousarvio 2 905 000
2022 talousarvio 64 273 000
2021 tilinpäätös 58 023 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan unionin sotilaallisen koulutusoperaation (EUMAM Ukraine) menoihin.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 5 652 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 742 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 250 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 7 302 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 373 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 10 010 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 17 090 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 704 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 297 000
13. EUMAM/Ukrainan koulutusoperaation menot 4 000 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 11 289 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 367 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 548 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 504 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 860 000
Yhteensä   63 988 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 547 000 euroa.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 4 352 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 942 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 3 850 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 6 502 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 373 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 234 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 17 540 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 704 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 297 000
13. EUMAM/Ukrainan koulutusoperaation menot 6 400 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 9 789 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 667 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 548 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 504 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 8 833 000
Yhteensä   67 535 000

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vuoden 2022 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) -1 300 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot -1 800 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan +3 600 000
05. Irakin koulutusoperaation menot -800 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot -4 776 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma +450 000
13. EUMAM/Ukrainan koulutusoperaation menot +2 400 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot -1 500 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot +300 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin +6 973 000
Yhteensä   +3 547 000

2023 II lisätalousarvio 3 547 000
2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 63 988 000
2022 tilinpäätös 67 178 000
2021 tilinpäätös 58 023 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 547 000 euroa.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 4 352 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 942 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 3 850 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 6 502 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 373 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 234 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 17 540 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 704 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 297 000
13. EUMAM/Ukrainan koulutusoperaation menot 6 400 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 9 789 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 667 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 548 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 504 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 8 833 000
Yhteensä   67 535 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2023 talousarvio 10 000
2022 talousarvio 10 000
2021 tilinpäätös 12 218

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.