Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto Öljysuojarahastoon
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

31. Avustukset kuntien ilmastosuunnitelmiin (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 2 631 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain nojalla kunnille myönnettävään avustukseen ilmastolain mukaisen ilmastosuunnitelman valmisteluun. Avustusta voidaan myöntää myös kuntien yhteistyönä tehtäville ilmastosuunnitelmille siihen osallistuvien kuntien määrän mukaan. Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntien yhteistyöhön osallistuville kunnille, joilla ei lain vaatimukset täyttävää suunnitelmaa vielä ole.

Avustusta myönnetään toteutuneita kustannuksia vastaan, kuitenkin enintään 50 000 euroa kutakin hakemuksessa mukana olevaa kuntaa kohti. Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään ilmastosuunnitelman valmistelusta aiheutuvat palkkakustannukset ja ulkopuoliset palvelut.

Valtionapuviranomaisena toimii ympäristöministeriö, joka tekee avustuspäätöksen toimitetun hakemuksen kustannusarvion ja hakuilmoituksen rajoitusten mukaisesti.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ilmastolain muuttamisesta. Esityksessä lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Määrärahaa käytetään kattamaan ilmastosuunnitelmien laadinnasta kunnille aiheutuvia kustannuksia.


2023 talousarvio 2 631 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään noin 2,6 milj. euroa myönnettäväksi avustuksena kunnille, joilla ei ole ilmastolain vaatimukset täyttävää ilmastosuunnitelmaa. Uuden velvoitteen myötä kuntien tulee mm. asettaa päästövähennystavoite ja toimet päästöjen vähentämiseksi.

Valiokunta korostaa, että kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Määrärahan riittävyyttä tulee seurata ja lisätä tarvittaessa.

Valiokunta nostaa lisäksi esiin, että kuntien ja alueiden vapaaehtoisia ilmastotoimia on vauhditettu hankkeilla, joiden tavoitteissa on yhdistetty ilmastotoimet ja kiertotalouden edistäminen. Talousarvioesityksessä ei kuitenkaan esitetä tarkoitukseen uutta rahoitusta, vaikka sillä voitaisiin edistää kuntien ilmastosuunnitelmavelvoitteen siirtymistä suunnitelmista käytännön toimenpiteiksi (tarvearvio noin 1 milj. euroa).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 2 631 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain nojalla kunnille myönnettävään avustukseen ilmastolain mukaisen ilmastosuunnitelman valmisteluun. Avustusta voidaan myöntää myös kuntien yhteistyönä tehtäville ilmastosuunnitelmille siihen osallistuvien kuntien määrän mukaan. Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntien yhteistyöhön osallistuville kunnille, joilla ei lain vaatimukset täyttävää suunnitelmaa vielä ole.

Avustusta myönnetään toteutuneita kustannuksia vastaan, kuitenkin enintään 50 000 euroa kutakin hakemuksessa mukana olevaa kuntaa kohti. Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään ilmastosuunnitelman valmistelusta aiheutuvat palkkakustannukset ja ulkopuoliset palvelut.

Valtionapuviranomaisena toimii ympäristöministeriö, joka tekee avustuspäätöksen toimitetun hakemuksen kustannusarvion ja hakuilmoituksen rajoitusten mukaisesti.