Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2021 yhteensä 1 803 940, joista vanhuuseläkkeellä 1 375 873, perhe-eläkkeellä 232 847, työkyvyttömyyseläkkeellä 187 894, osa-aikaeläkkeellä 120 sekä muilla eläkkeillä 7 206. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2019—2021 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2019 2020 2021
       
Yksityinen sektori 18 246 18 751 19 142
Kunnalliset eläkkeet 5 484 5 710 5 908
Valtion eläkkeet 4 741 4 815 4 852
Muut julkiset yhteensä 387 397 407
Työeläkkeet yhteensä 28 858 29 673 30 309
Solita-eläkkeet 455 448 442
Kelan eläkkeet 2 324 2 515 2 461
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 31 637 32 636 33 212
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 680 1 716 1 762

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden ja maatalousyrittäjäeläkkeiden rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet, takuueläkkeet ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvä eläke rahoitetaan kokonaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2021—2023

Eläkkeen saajia 2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
Merimieseläkkeen saajia 7 983 7 943 7 921
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 121 627 116 043 110 545
Yrittäjäeläkkeen saajia 276 713 278 027 280 992
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 533 4 407 4 264
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 9 648 9 385 9 075
Lapseneläkkeen saajia 14 484 13 900 13 600
Leskeneläkkeen saajia 4 347 4 400 4 600
— miehiä 1 166 1 200 1 200
— naisia 3 181 3 200 3 400
Kansaneläkkeen saajia 569 128 562 400 559 100
— miehiä 206 519 205 100 204 400
— naisia 362 609 357 300 354 700
Takuueläkkeen saajia 116 701 116 800 117 800
— miehiä 51 826 51 900 52 400
— naisia 64 875 64 900 65 400
Vanhuuseläkkeen saajia 448 769 442 000 437 900
— miehiä 145 021 143 800 142 900
— naisia 303 748 298 200 295 000
Työkyvyttömyyseläkkeen saajia 120 359 120 400 121 200
— miehiä 61 498 61 300 61 500
— naisia 58 861 59 100 59 700

Toiminnan laajuus 2021—2023

Vakuutettujen lukumäärä 2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
MEL-vakuutettuja 8 546 8 237 8 253
MYEL-vakuutettuja 51 770 50 054 48 307
YEL-vakuutettuja 246 013 248 805 252 452
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 3 709 3 709 3 709
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 73 107 71 521 69 853

Toiminnan laajuus 2021—2023

Keskimääräisiä eläkkeitä 2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 530 1 720 1 790
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 568 606 648
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 435 450 472
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 706 733 751
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 162 170 176
— miehillä 158 167 172
— naisilla 163 172 177
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 310 325 335
— miehillä 335 353 365
— naisilla 295 309 317
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 186 196 204
— miehillä 185 195 203
— naisilla 187 197 205
Keskimääräinen vanhuuseläke (€/kk) 267 278 285
— miehillä 265 279 288
— naisilla 267 278 283
Keskimääräinen työkyvyttömyyseläke (€/kk) 470 497 514
— miehillä 498 526 545
— naisilla 441 466 483

Toiminnan laajuus 2021—2023, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 210 441 206 500 206 000
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 206 704 202 600 199 700
Vammaistuki, saajat 54 859 58 500 61 900

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan mm. sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä sovitetaan yhteen laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 63 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 29 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 2 445
Yhteensä 2 445

2023 talousarvio 63 000 000
2022 talousarvio 60 555 000
2021 tilinpäätös 57 200 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 63 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 300 000 euroa talousarvioesityksen 63 000 000 euroon nähden aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2023 talousarvio 63 300 000
2022 talousarvio 60 555 000
2021 tilinpäätös 57 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 63 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 778 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2023 olevan 82,8 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 42 800
Yhteensä 42 800

2023 talousarvio 778 300 000
2022 talousarvio 735 500 000
2021 tilinpäätös 714 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 778 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 15 951 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu eläkkeiden menoarvion kasvusta ja keskimääräisen ansioeläkkeen arvioitua korkeammasta tasosta.


2023 II lisätalousarvio 15 951 000
2023 talousarvio 778 300 000
2022 tilinpäätös 735 500 000
2021 tilinpäätös 714 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 15 951 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 503 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2023 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 101 800 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 510 600 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 87 500 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta yrittäjän työeläketurvan kehittämiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 88 800
Yrittäjän työeläketurvan kehittäminen -16 300
Yhteensä 72 500

2023 talousarvio 503 500 000
2022 talousarvio 431 000 000
2021 tilinpäätös 380 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 503 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 18 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 900
Yhteensä 900

2023 talousarvio 18 200 000
2022 talousarvio 17 300 000
2021 tilinpäätös 13 899 996

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 18 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 31,1 % ja maatalousyrittäjien osuus on 37,3 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 24,8 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 6,8 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -630
Yhteensä -630

2023 talousarvio 13 000 000
2022 talousarvio 13 630 000
2021 tilinpäätös 11 200 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 13 580 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 580 000 euroa talousarvioesityksen 13 000 000 euroon nähden aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2023 talousarvio 13 580 000
2022 IV lisätalousarvio 1 130 000
2022 talousarvio 13 630 000
2021 tilinpäätös 11 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 13 580 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 815 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu hoitokulujen kasvusta ja edellisvuoden alijäämän kattamisesta.


2023 II lisätalousarvio 815 000
2023 talousarvio 13 580 000
2022 tilinpäätös 13 672 992
2021 tilinpäätös 11 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 815 000 euroa.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 3 880 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläketuet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Kansaneläkevakuutuksen arvioidut valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2023 (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 317
Takuueläke 283
Vammaisetuudet 609
Eläkkeensaajan asumistuki 668
Eläketuki 4
Yhteensä 3 881
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot -
Valtion osuudet etuuksista 3 877
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) 4
Yhteensä 3 881

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkkeensaajan asumistuen lämmitysnormin 57 % korotus 4 000
Perhe-eläkeuudistuksen vaikutus 300
Tarvearvion muutos 91 000
Yhteensä 95 300

2023 talousarvio 3 880 800 000
2022 II lisätalousarvio 38 100 000
2022 talousarvio 3 785 500 000
2021 tilinpäätös 3 693 874 633

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 3 880 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.