Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 739 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja
 • — Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
 • — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
 • — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
 • — HTA-periaatteiden ja -toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
 • — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
 • — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
 • — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
 • — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
 • — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
 • — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 101,5 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 102,1 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Maksullinen toiminta 245 247 261
Ei-maksullinen toiminta 50 52 54
Yhteensä 295 299 315

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 31 216 30 594 32 839
Bruttotulot 27 529 25 850 28 100
Nettomenot 3 687 4 744 4 739
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 019    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 373  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Budjettirahoitus 3 687 4 744 4 739
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— julkisoikeudelliset suoritteet 25 156 23 170 25 500
— liiketaloudelliset suoritteet 8 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 1 975 2 100 2 100
Muut tuotot 390 580 500
Yhteensä 27 529 25 850 28 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 25 164 23 170 25 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 307 15 250 16 800
— osuus yhteiskustannuksista 7 595 7 900 8 700
Kustannukset yhteensä 23 902 23 150 25 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 262 20 -
Kustannusvastaavuus, % 105 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 1 975 2 100 2 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 903 1 400 1 400
— osuus yhteiskustannuksista 422 700 700
Kustannukset yhteensä 1 325 2 100 2 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 650 - -
Kustannusvastaavuus, % 149 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

 • — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
 • — osaamisen johtamista vahvistetaan
 • — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
 • — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.

Tunnusluvut

2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,75 yli valtion keskitason yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 1,24 alle valtion keskitason alle valtion keskitason

Määrärahasta 150 000 euroa on tarkoitettu tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Palkkausten tarkistukset 72
Toimistotilasäästö -75
Tasomuutos 1
Yhteensä -5

2023 talousarvio 4 739 000
2022 II lisätalousarvio 40 000
2022 talousarvio 4 744 000
2021 tilinpäätös 2 041 227

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 798 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 59 000 euroa talousarvioesityksen 4 739 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 4 798 000
2022 II lisätalousarvio 40 000
2022 talousarvio 4 744 000
2021 tilinpäätös 2 041 227

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 798 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 151 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 126 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 25 000 euroa siirrosta momentilta 33.01.01 erityisselvityksen tekemiseksi.


2023 II lisätalousarvio 151 000
2023 talousarvio 4 798 000
2022 tilinpäätös 4 784 000
2021 tilinpäätös 2 041 227

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 151 000 euroa.