Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin

5) mielenterveyslain (1116/1990) 3 tai 4 luvun nojalla määrätyn tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa, kun henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa hyvinvointialueiden maksamilla hoitomaksuilla. Hoitomaksut hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2023.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2021
toteutuma
htv 2022
arvio
htv 2023
arvio
htv
             
Toimintamenomääräraha 530 - 978 - 966 -
Liiketaloudelliset suoritteet 62 219 838 67 154 839 68 440 841
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 1 079 10 1 029 9 1 024 9
Yhteensä 63 827 848 69 161 848 70 430 850

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 63 827 69 161 70 430
Bruttotulot 63 297 68 183 69 464
Nettomenot 530 978 966
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 272    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 180    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 194,35 192,27 192,27
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 107,31 109,29 109,29
Vanhan Vaasan aikuisosastot 170,66 168,88 168,92

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 376,10 390,80 396,91
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 881,68 896,62 908,76
Vanhan Vaasan aikuisosastot 433,72 449,35 491,35

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 62 220 67 154 68 440
— muut tuotot 1 077 1 029 1 024
Tuotot yhteensä 63 297 68 183 69 464
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 62 854 67 817 69 118
— osuus yhteiskustannuksista 294 303 330
Kustannukset yhteensä 63 148 68 120 69 448
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 149 63 16
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia (aik.os) 142 517 145 028 145 384
Mielentilatutkimushoitovuorokausia (aik.os.) 5 423 5 043 5 043
Mielentilatutkimuksia (aik.os.) 82 70 70
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 318 4 562 4 562
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 277 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 4 2 1
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön kehittämisessä voimavaroja suunnataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka keskeisiä teemoja ovat mm. psykologisten valmiuksien koulutukset, biologiset ja farmakologiset koulutukset sekä pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus. Koulutuksen rahoitus tulee pääosin maksullisen toiminnan tuotoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien tahdosta riippumaton hoito -500
Kotikuntaa vailla olevien tahdosta riippumaton hoito, jatkaminen vuonna 2023 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2
Toimistotilasäästö -10
Yhteensä -12

2023 talousarvio 966 000
2022 talousarvio 978 000
2021 tilinpäätös 437 814

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin

5) mielenterveyslain (1116/1990) 3 tai 4 luvun nojalla määrätyn tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa, kun henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää potilaille maksettaviin korvauksiin kuntouttavaan työterapiatoimintaan osallistumisesta.

Selvitysosa:Momentin perustelujen täydennys aiheutuu siitä, että ahkeruusrahan maksaminen on olennainen osa potilaiden kuntoutusprosessia.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 966 000
2022 talousarvio 978 000
2021 tilinpäätös 437 814

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää potilaille maksettaviin korvauksiin kuntouttavaan työterapiatoimintaan osallistumisesta.